Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. gospodarki komunalnej, inwestycji funduszy europoejskich

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W REFERACIE ROZWOJU GMINY I PRZEDSIĘWZIĘĆ PUBLICZNYCH
W URZĘDZIE GMINY W POZEZDRZU

WÓJT GMINY POZEZDRZE  
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

NA STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze
Określenie stanowiska: DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  w pełni z praw publicznych,
3. wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki: budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne, instalacje sanitarne, ochrona środowiska, architektoniczne, administracja lub pokrewne o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku,  
4. staż pracy minimum 1 rok,
5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. nieposzlakowana opinia,
7. bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw: Prawo zamówień publicznych, o zagospodarowaniu przestrzennym, o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo budowlane, a także przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych
2. Znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych środków pozabudżetowych
3. Predyspozycje osobowościowe: kreatywność, komunikatywność, systematyczność, odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista
4. Prawo jazdy kat. B
5. Biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. Opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych i ich aktualizacja.
2. Opracowywanie planów, programów i strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego i bieżąca ich aktualizacja.
3. Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i innych zewnętrznych źródeł finansowania.
4. Realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej w tym zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe,  usługowo – rzemieślnicze i przemysłowe, współdziałanie z instytucjami i podmiotami w zakresie zaopatrzenia gminy w niezbędne urządzenia dostawy wody, energii elektrycznej, cieplnej i gazu oraz odprowadzania ścieków w tym prowadzenie inwestycji.
5. Prowadzenie spraw dotyczących wyznaczania aglomeracji oraz realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
6. Realizacja zadań związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków w tym współpraca z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Pozezdrzu.
7. Udzielanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, udzielanie promes zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
8. Prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
9. Rozliczanie mediów: woda, prąd gaz w budynkach będących własnością gminy.
10. Kreowanie polityki przyjaznej inwestorom.
11. Współpraca z Urzędem Statystycznym.
12. Nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem obiektów komunalnych oraz sporządzanie potrzeb remontowych.
13. Zlecanie uprawnionym podmiotom przeprowadzania przeglądów technicznych budynków i obiektów będących we władaniu gminy.
14. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych dla nieruchomości gminnych.
15. Utrzymanie czystości, właściwego stanu sanitarnego w obiektach i urządzeniach komunalnych.
16. Zarządzanie budynkiem Urzędu Gminy.
17. Prowadzenie spraw związanych z działalnością inwestycyjną, remontową, realizacja planów inwestycyjnych i remontowych w Gminie w tym:
18. Realizacja wniosków z Funduszu Sołeckiego
19. Przygotowywanie przedmiotów zamówień oraz dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie powadzonych spraw zgodnie ze wskazaniami koordynatora zamówień publicznych.
20. Przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie  postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie prowadzonych spraw których nie wymaga się stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

 

4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY:

1. Praca powiązana z obciążeniem psychofizycznym – stres związany z koniecznością szybkiego reagowania oraz podejmowania decyzji.
2. Praca posiada charakter administracyjno-biurowy, wiąże się z obsługą klientów oraz wyjazdami służbowymi w teren
3. Stanowisko pracy związane jest pracą z przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W Urzędzie Gminy w Pozezdrzu w miesiącu lutym 2019 roku, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
4. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
5. Kserokopie świadectw pracy
6. Oświadczenie kandydata:

a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
c) stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
e) o stanie zdrowia.

7. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych 

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1. Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem : „Nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i funduszy europejskich w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pozezdrzu pokój nr 4 (Parter) lub przesłać  na adres  Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1-go Maja 1a; 11-610 Pozezdrze, w terminie do 25.03.2019r. do godz. 12.00
2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po ww. terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu.

 

8. INNE INFORMACJE

1. Nabór zostanie przeprowadzony przez Komisję Rekrutacyjną powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Pozezdrze
2. Etapy naboru:

a) Sprawdzenie ofert pod względem formalnym (bez udziału kandydatów). Lista osób spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona niezwłocznie po zapoznaniu się z aplikacjami kandydatów.
b) Test sprawdzający wiedzę
c) Rozmowa kwalifikacyjna

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z NABOREM PRACOWNIKA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pozezdrze, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pozezdrze.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji na stanowisko ds. zarządzania drogami i gospodarki komunalnej w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przeprowadzenia rekrutacji na ww. stanowisko
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Uwaga: list motywacyjny, CV, oświadczenia, kwestionariusz osobowy, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Wójt Gminy Pozezdrze
                                    
/-/ mgr Bohdan Mohyła

Pozezdrze, 26 lutego 2019 r.

 


Pozezdrze, dnia 27 marca 2019r.

OR. 2110.1.2019.SE

 

INFORMACJA

W SPRAWIE ZAKWALIFIKOWANIA KANDYDATA DO II ETAPU II NABORU NA STANOWISKO DS. gospodarki komunalnej, inwestycji i funduszy europejskich URZĘDU GMINY W POZEZDRZU

 

Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło trzech kandydatów. W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych, do następnego etapu w postępowaniu rekrutacyjnym zakwalifikowana została:

1)      MONIKA ŻYWIEC, ZAM. GIŻYCKO

Drugi etap naboru składający się  z testu jednokrotnego wyboru oraz z rozmowy kwalifikacyjnej, odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, w terminie uzgodnionym z kandydatem.

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

/-/ Agnieszka Wierzchowska

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Wójt Gminy Pozezdrze informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu na stanowisko ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i funduszy unijnych została wybrana:

 

 

Pani Monika Żywica, zam. Giżycko

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Żywica spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane na w/w stanowisku. W trakcie postępowania konkursowego wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów regulujących zakres działania administracji samorządowej. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatki oraz posiadana wiedza gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku gospodarki komunalnej, inwestycji i funduszy unijnych.

 

Wójt Gminy Pozezdrze

/-/ Bohdan Mohyła

 

 Pozezdrze, dnia 2 kwietnia 2019r.

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lutego 2019 09:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 1215
02 kwietnia 2019 12:46 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 kwietnia 2019 11:52 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lutego 2019 09:41 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)