Ogłoszenia o naborze

Nabór na stanowisko referenta GOPS w Pozezdrzu

Nabór na stanowisko referenta
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POZEZDRZU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
REFERENTA

1. Przedmiot naboru:

• stanowisko: referent
• liczba stanowisk: 1
• miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu
• podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony, na pełen etat
• planowane zatrudnienie: od stycznia 2019 roku

2. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie
• nieposzlakowana opinia
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• brak pozbawienia władzy rodzicielskiej, brak skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, a także brak orzeczenia zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, a także zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu
• wykształcenie co najmniej średnie maturalne
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
• znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, programu rządowego Dobry start, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy kodeks postepowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw
• umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna)

3. Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze
• posiadanie cech osobowości i umiejętności psychofizycznych: dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, sprawna obsługa klienta, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań, terminowość, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, odporność na stres
• poprawna komunikacja pisemna, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych
• nastawienie na własny rozwój, chęć podnoszenia kwalifikacji

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych
• realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z komornikiem sądowym w zakresie egzekucji świadczeń, prowadzenie spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji, współpraca z PUP, prokuraturą oraz pracownikami socjalnymi w sprawach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, przekazywanie do Biura Informacji Gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych
• realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
• realizacja zadań wynikających z programu Dobry start
• współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie
• przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń
• sporządzanie wymaganych sprawozdań
• przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych
• pełnienie funkcji kandydata na opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych z terenu Gminy i wykonywanie zadań opiekuna prawnego w wypadku powierzenia przez Sąd takiej funkcji
• wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka

5. Warunki pracy:
• czas pracy: pełen wymiar, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, niezbędna jest dyspozycyjność w wyjątkowych sytuacjach
• bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientami, wysiłek umysłowy
• praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie
• praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy
• bariery architektoniczne miejsca pracy – I piętro budynku Urzędu Gminy w Pozezdrzu, budynek nie jest wyposażony w windę

6. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny
• CV ( curriculum vitae )
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
• ewentualne referencje
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
• oświadczenie kandydata o niekaralności
• oświadczenie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku referenta
zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta” do dnia 27 grudnia 2018r do godziny 1100 osobiście w siedzibie GOPS (Urząd Gminy w Pozezdrzu pokój nr 15) lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze (decyduje data wpływu do GOPS).

8. Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko:
• list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz wymagane oświadczenia musza być własnoręcznie podpisane
• dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane
• dokumenty, które zostaną złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych
• kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną oraz test sprawdzający wiedzę, które odbędą się w dniu 2 stycznia 2019 r.
• informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na BIP Urzędu Gminy w Pozezdrzu
• otrzymane dokumenty nie będą odsyłane
• dodatkowych informacji udziela Kierownik oraz pracownicy GOPS w Pozezdrzu pod nr telefonu 87 427 93 14

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z NABOREM PRACOWNIKA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik GOPS w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodgops@pozezdrze.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pozezdrzu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przeprowadzenia rekrutacji na ww. stanowisko

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pozezdrzu

Magdalena Baprawska


Informacja i wyborze

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na st referenta w GOPS w Pozezdrzu została wybrana Pani Paulina Wojciechowska zam Kruklanki.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pozezdrzu

Magdalena Baprawska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki budżetowe

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2018 21:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 1508
09 stycznia 2019 10:40 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 21:54 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [klauzula_zgody__rekrutacja__1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 21:54 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [kwestionariusz_kandydat_1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)