Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zarządzania drogami i gospodarki komunalnej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA DROGAMI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W
REFERACIE ROZWOJU GMINY I PRZEDSIĘWZIĘĆ PUBLICZNYCH
W URZĘDZIE GMINY W POZEZDRZU

WÓJT GMINY POZEZDRZE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

NA STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA DROGAMI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze
Określenie stanowiska: DS. ZARZĄDZANIA DROGAMI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Wymiar czasu pracy: pełny etat

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
a. obywatelstwo polskie,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c. wykształcenie średnie techniczne lub wyższe, preferowane kierunki: budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne, instalacje sanitarne, ochrona środowiska, architektoniczne lub pokrewne o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku,
d. staż pracy minimum 3 lata,
e. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f. niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
g. nieposzlakowana opinia,
h. bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw: o zagospodarowaniu przestrzennym, zamówień publicznych, o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o drogach publicznych, prawo budowlane, a także przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
a) Umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych
b) Znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych środków pozabudżetowych
c) Predyspozycje osobowościowe: kreatywność, komunikatywność, systematyczność, odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista
d) Prawo jazdy kat. B
e) Biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1. Utrzymywanie, tworzenie i zarządzanie drogami gminnymi, prowadzenie ewidencji tych dróg.
2. Utrzymywanie, tworzenie i zarządzanie miejscami przestrzeni publicznej związanymi z drogami i prowadzenie ich ewidencji (place, chodniki, przystanki, miejsca postojowe itp.).
3. Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
4. Zlecanie konserwacji oraz remontu urządzeń melioracji wodnych będących własnością Gminy, umiejscowionych w pasach drogowych.
5. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów inżynierskich, mostowych oraz infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych, w szczególności przepustów.
6. Naliczanie i egzekwowanie opłat za zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, akceptowanie lokalizacji obiektów i ułożenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury nie związanych z utrzymaniem drogi.
7. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
8. Przygotowywanie i realizacja inwestycji drogowych w tym oświetlenia ulic i placów.
9. Nadzór nad oświetleniem drogowym, w tym jego konserwacja, prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej.
10. Planowanie oświetlania miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy.
11. Zawieranie umów z przedsiębiorstwami energetycznymi.
12. Realizacja zadań w zakresie bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych:
13. Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji na terenie gminy, objętych zakresem Referatu, zleconych przez Kierownika Referatu.
14. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia komunalnego.
15. Nadzorowanie gospodarki paliwowej.
16. Koordynacja prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych.
17. Zapewnienie pracownikom publicznym, frontu robót i dbanie o przestrzeganie przepisów bhp w zakresie prowadzonych spraw.
18. Nadzorowanie spraw związanych z pracą pojazdów, maszyn, sprzętu.
19. Prowadzenie spraw w zakresie kompleksowej dystrybucji i dostawy energii elektrycznej na terenie Gminy.
20. Prowadzenie spraw związanych z oświetlaniem ulic i miejsc publicznych.
21. Organizowanie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli.
22. Kreowanie polityki przyjaznej inwestorom.
23. Przygotowywanie przedmiotów zamówień oraz dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie powadzonych spraw zgonie ze wskazaniami koordynatora zamówień publicznych.
24. Przygotowywanie wniosków o dotacje finansowe w zakresie powadzonych spraw, pozyskiwanie, wykorzystanie i rozliczanie środków pomocowych.

 

4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY:
1. Praca powiązana z obciążeniem psychofizycznym – stres związany z koniecznością szybkiego reagowania oraz podejmowania decyzji.
2. Praca posiada charakter administracyjno-biurowy, wiąże się z obsługą klientów oraz wyjazdami służbowymi w teren
3. Stanowisko pracy związane jest pracą z przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
W Urzędzie Gminy w Pozezdrzu w miesiącu październiku 2018 roku, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) List motywacyjny
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
3) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
4) Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
5) Kserokopie świadectw pracy
6) Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
7) Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
8) Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
9) Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
10) Oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
11) Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
1. Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem : „Nabór na stanowisko ds. zarządzania drogami i gospodarki komunalnej w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pozezdrzu pokój nr 4 (Parter) lub przesłać na adres Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1-go Maja 1a; 11-610 Pozezdrze, w terminie do 14.12.2018r. do godz. 13.00
2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po ww. terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu.

 

8. INNE INFORMACJE
1. Nabór zostanie przeprowadzony przez Komisję Rekrutacyjną powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Pozezdrze
2. Etapy naboru:
a. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym (bez udziału kandydatów). Lista osób spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona niezwłocznie po zapoznaniu się z aplikacjami kandydatów.
b. Test sprawdzający wiedzę
c. Rozmowa kwalifikacyjna
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z NABOREM PRACOWNIKA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pozezdrze, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pozezdrze.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji na stanowisko ds. zarządzania drogami i gospodarki komunalnej w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przeprowadzenia rekrutacji na ww. stanowisko
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Uwaga: list motywacyjny, CV, oświadczenia, kwestionariusz osobowy, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Wójt Gminy Pozezdrze
/-/ mgr Bohdan Mohyła
Pozezdrze, 30 listopada 2018 r.

 


 

Pozezdrze, dnia 14 grudnia 2018r.

SR. 2110.6.2018.

 

INFORMACJA

W SPRAWIE ZAKWALIFIKOWANIA KANDYDATA DO II ETAPU NABORU NA STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA DROGAMI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ URZĘDU GMINY W POZEZDRZU

 

Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło dwóch kandydatów. W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych, do następnego etapu w postępowaniu rekrutacyjnym zakwalifikowana została:

DOROTA PAWŁOWICZ, ZAM. POZEZDRZE

 

Drugi etap naboru składający się  z testu jednokrotnego wyboru oraz z rozmowy kwalifikacyjnej,  odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, w terminie uzgodnionym z kandydatem..

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

/-/ Agnieszka Wierzchowska

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

Wójt Gminy Pozezdrze informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania drogami i gospodarki komunalnej ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 roku, nie wybrano żadnego kandydata.

 

/-/ Bohdan Mohyła

Wójt Gminy Pozezdrze

 

Pozezdrze, dnia 17 grudnia 2018r. 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Wierzchowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2018 20:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 1087
17 grudnia 2018 18:57 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 08:53 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2018 20:07 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. formatowanie tekstu (Dokument opublikowany)