Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie i naborze na stanowisko kierownika referatu rozwoju gminy i przedsięwzięć publicznych


OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO KIEROWNIKA

REFERATU ROZWOJU GMINY I PRZEDSIĘWZIĘĆ PUBLICZNYCH

W URZĘDZIE GMINY W POZEZDRZU

 

WÓJT GMINY POZEZDRZE  
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 

KIEROWNIKA REFERATU ROZWOJU GMINY I PRZEDSIĘWZIĘĆ PUBLICZNYCH

 

Nazwa i adres jednostki:
 

Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze

Określenie stanowiska: Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  w pełni z praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawnicze, administracyjne, zarządzanie, zagospodarowanie przestrzenne, instalacje sanitarne, ochrona środowiska, architektoniczne, budowlane lub pokrewne o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku,  
 4. staż pracy minimum 6 lat, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw: o zagospodarowaniu przestrzennym, zamówień publicznych,  o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o drogach publicznych, o zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, a także przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Umiejętność kierowania zespołem
 2. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 3. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych
 4. Znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych środków pozabudżetowych
 5. Predyspozycje osobowościowe: kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista
 6. Prawo jazdy kat. B
 7. Biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego


3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Kierowanie i organizacja pracy Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych.
 2. Opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych i ich bieżąca aktualizacja.
 3. Koordynacja opracowywania planów, programów i strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego i bieżąca ich aktualizacja.
 4. Opracowywanie projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 5. Koordynacja i nadzór w przygotowywaniu  wniosków o dotacje finansowe, współpracy z jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania środków pomocowych.
 6. Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i innych źródeł.
 7. Nadzór nad realizowaniem inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, w tym zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-rzemieślnicze i przemysłowe, współdziałanie z instytucjami i podmiotami w zakresie zaopatrzenia Gminy w niezbędne urządzenia dostawy wody, energii elektrycznej, cieplnej i gazu, oraz odprowadzania ścieków, w tym prowadzenie ewidencji inwestycji.
 8. Prowadzenie spraw dotyczących wyznaczania aglomeracji oraz realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 9. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Funduszy Sołeckich w zakresie: działalności merytorycznej dot. podziału, realizacji i rozliczania Funduszu Sołeckiego oraz nadzoru  nad realizacją i rozliczeniem.
 10. Organizacja lokalnego transportu zbiorowego.
 11. Koordynacja i nadzór w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 12. Uzgadnianie z kierownikami jednostek organizacyjnych zakresu remontów obiektów, pomoc merytoryczna przy organizacji przetargów i nadzorze wykonawstwa.
 13. Kreowanie polityki przyjaznej inwestorom.
 14. Współpraca i uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego, przechowywanie i udostępnianie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
 15. Nadzór nad realizacją ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, organizacja pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
 16. Współpraca z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Pozezdrzu w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.


4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY:

 1. Praca na stanowisku kierowniczym powiązana z obciążeniem psychofizycznym – stres związany z kierowaniem zespołem pracowniczym, konieczność szybkiego reagowania oraz podejmowania decyzji.
 2. Praca posiada charakter administracyjno-biurowy, wiąże się z obsługą klientów oraz wyjazdami służbowymi
 3. Stanowisko pracy związane jest pracą z przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W Urzędzie Gminy w Pozezdrzu w miesiącu październiku 2018 roku, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 4. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 5. Kserokopie świadectw pracy
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 7. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
 10. Oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 11. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych  


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 1. Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem : „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pozezdrzu pokój nr 4 (Parter) lub przesłać  na adres  Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1-go Maja 1a; 11-610 Pozezdrze, w terminie do 07.12.2018r. do godz. 13.00
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po ww. terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu.



INNE INFORMACJE

 1. Nabór zostanie przeprowadzony przez Komisję Rekrutacyjną powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Pozezdrze
 2. Etapy naboru:
  1. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym (bez udziału kandydatów). Lista osób spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona niezwłocznie po zapoznaniu się z aplikacjami kandydatów.
  2. Test sprawdzający wiedzę
  3. Rozmowa kwalifikacyjna
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.




KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z NABOREM PRACOWNIKA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pozezdrze, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pozezdrze.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przeprowadzenia rekrutacji na ww. stanowisko

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Uwaga: list motywacyjny, CV, oświadczenia, kwestionariusz osobowy, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

                                                                                              

                                                                                                           Wójt Gminy Pozezdrze

                                                                                                          /-/ mgr Bohdan Mohyła

Pozezdrze, 23 listopada 2018 r.


 

Pozezdrze, dnia 10 grudnia 2018r.

 

I N F O R M A C J A

 

                Informujemy, iż w ramach ogłoszonego w dniu 23 listopada br., konkursu na stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu w ustalonym terminie tj. do dnia 7 grudnia 2018 roku, nie wpłynęła żadna oferta.

 

/-/ Bohdan Mohyła

Wójt Gminy Pozezdrze

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2018 13:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 1237
10 grudnia 2018 12:24 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2018 13:07 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)