Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

WÓJT GMINY POZEZDRZE  
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze


2. Określenie stanowiska: Inspektor ds. ochrony środowiska i inwestycji   

 

2. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe w kierunku: ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo lub pokrewne  o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku,  
d) staż pracy minimum 3 lata lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej zgodnej z wymogami na danym stanowisku    (preferowany staż pracy  w administracji samorządowej w tym w jednostkach organizacyjnych tych organów),
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia.
g) biegła obsługa komputera i programów: MS Windows, MS Office, oraz innych programów związanych z zakresem działania referatu.
h) nnajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, obejmująca w szczególności: ustawę o samorządzie gminnym, ustawę o pracownikach samorządowych, ustawę Prawo ochrony środowiska, ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawę  o ochronie przyrody, ustawę prawo wodne, ustawę Kodeks postępowania administracyjnego.

 

3. Wymagania dodatkowe:

a) dobra znajomość procedur związanych  z prowadzeniem zamówień publicznych,
b) dobry stan zdrowia,
c) prawo jazdy kat. B.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
Na stanowisku wykonywane będą zadania  w szczególności:

1) Prowadzenie spraw wynikających z zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska,
2) Współpraca z Mazurskim Związkiem Międzygminnym-Gospodarka Odpadami w zakresie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami,
3) Prowadzenie spraw związanych  utrzymaniem czystości i porządku w gminie, organizacja i nadzór nad selektywną zbiórką odpadów komunalnych,
4) Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzew, wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, przygotowanie projektu decyzji o nałożeniu kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwoleń,
5) Prowadzenie spraw wynikających z zadań własnych Gminy w zakresie ochrony przyrody,
6) Realizacja programu ochrony zwierząt i zapobieganie bezdomności, rejestracja psów ras niebezpiecznych,
7) Realizacja zadań wynikających z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
8) Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo łowieckie,
9) Ochrona zabytków, parków wiejskich i użytków ekologicznych, ochrona gruntów rolnych i leśnych,
10) Organizowanie konkursów, edukacja ekologiczna społeczności Gminy,
11) Realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej,
12) Realizacja zadań związanych z energią, w tym odnawialną,
13) Prowadzenie nadzoru nad kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli.

 

5. Warunki pracy na danym stanowisku
Praca w Referacie Rozwoju Gminy, Przedsięwzięć Publicznych i Inwestycji, pełny wymiar czasu pracy, częste kontakty z interesantem, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, praca przy monitorze ekranowym, praca w pomieszczeniu biurowym i poza urzędem na terenie Gminy.

 

6 . Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy  w Pozezdrzu w miesiącu styczniu 2018r.   przekroczył 6%

 

7. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b) list motywacyjny wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
e) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy ,
f) oświadczenie  kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) kwestionariusz osobowy (oryginał).

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1Maja 1a z dopiskiem:" Dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska i inwestycji”. W/w dokumenty należy składać  w terminie do dnia 20 lutego 2018 r.   Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane, w przypadku przesyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego.

 

9. Lista osób spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona niezwłocznie po zapoznaniu się z aplikacjami kandydatów.

 

10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Uwaga: list motywacyjny, CV, oświadczenia, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dn.21.11.2008 r. .o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.z 2016 r.  poz.902) ".


Wójt Gminy Pozezdrze
/~/ Bohdan Mohyła

Pozezdrze, 07 lutego 2018 r.

 


 

Pozezdrze, dnia 27 lutego 2018r.

SR. 2110.1.2018.

 

INFORMACJA

W SPRAWIE ZAKWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW DO II ETAPU NABORU NA STANOWISKO: INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I INWESTYCJI W URZĘDZIE GMINY W POZEZDRZU

 

Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło 7 kandydatów. W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych – 4 kandydatów nie spełniło wymagań formalnych. 

Do następnego etapu w postępowaniu rekrutacyjnym zakwalifikowane zostały następujące osoby:

 

  1. Wioletta Rawa-Rudzińska, zam. Giżycko,
  2. Dorota Podgórna-Ćwik, zam. Boćwinka
  3. Agnieszka Barbara Zakrzewska, zam. Węgielsztyn

 

Drugi etap naboru składający się  z testu jednokrotnego wyboru oraz z rozmowy kwalifikacyjnej,  odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, w sali konferencyjnej na I piętrze, w dniu 6 marca o godzinie 11.00tej.

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

/-/ Agnieszka Wierzchowska

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Wójt Gminy Pozezdrze informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu na stanowisko ds. ochrony środowiska i inwestycji została wybrana:

 

Pani Agnieszka Barbara Zakrzewska, zam. Węgielsztyn

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Barbara Zakrzewska spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane na w/w stanowisku.

W trakcie postępowania konkursowego wykazała się znajomością przepisów regulujących zakres działania administracji samorządowej. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatki oraz posiadana wiedza gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku ds. ochrony środowiska i inwestycji.

 

Wójt Gminy Pozezdrze

/-/ Bohdan MohyłaZałączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.02.2018
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Wierzchowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2018 12:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 1765
06 marca 2018 15:09 Krzysztof Dłuski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2018 14:01 Krzysztof Dłuski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2018 14:01 Krzysztof Dłuski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)