Wykaz działek na sprzedaż

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działki położone w m. Kuty.

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r.  poz. 65 ze zm.) ogłasza co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do sprzedaży niżej wymienione niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Pozezdrze, położone w obrębie geodezyjnym Kuty, gmina Pozezdrze, powiat  węgorzewski, woj. warmińsko - mazurskie.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

Pow. nieruchomości m2

Cena nieruchomości netto (zł.)

Oznaczenie w KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

1.

Obręb 6

Kuty działka nr geod.

 

254

800

40.000,00

KW Nr OL2G/00010092/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie SOSNOWY ZAKĄTEK obręb Kuty, gmina Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą  Nr V/32//19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 4 marca 2019 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: 3MN/Z - Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni.

Działka w kształcie prostokąta położona przy drodze gruntowej  prowadzącej do m. Piłaki Wielkie od skrzyżowania dróg Kuty - Pozezdrze - Jakunówko - Węgorzewo. Od drogi tej do działki prowadzi droga wewnętrzna. Działka oddalona od m. Kuty o około 0,5 km. w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zieleni. Działka porośnięta jest pojedynczymi  sztukami sosny.

Do kompleksu działek doprowadzona jest infrastruktura techniczna (woda i kanalizacja).

1.

Obręb 6

Kuty

działka nr geod.

 

255

800

40.000,00

KW Nr OL2G/00010092/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie SOSNOWY ZAKĄTEK obręb Kuty, gmina Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą  Nr V/32//19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 4 marca 2019 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: 3MN/Z - Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni.

Działka w kształcie prostokąta położona przy drodze gruntowej  prowadzącej do m. Piłaki Wielkie od skrzyżowania dróg Kuty - Pozezdrze - Jakunówko - Węgorzewo. Od drogi tej do działki prowadzi droga wewnętrzna. Działka oddalona od m. Kuty o około 0,5 km. w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zieleni. Działka porośnięta jest pojedynczymi  sztukami sosny.

Do kompleksu działek doprowadzona jest infrastruktura techniczna (woda i kanalizacja).

1.

Obręb 6

Kuty

działka nr geod.

 

256

800

40.000,00

KW Nr OL2G/00010092/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie SOSNOWY ZAKĄTEK obręb Kuty, gmina Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą  Nr V/32//19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 4 marca 2019 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: 3MN/Z - Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni.

Działka w kształcie prostokąta położona przy drodze gruntowej  prowadzącej do m. Piłaki Wielkie od skrzyżowania dróg Kuty - Pozezdrze - Jakunówko - Węgorzewo. Od drogi tej do działki prowadzi droga wewnętrzna. Działka oddalona od m. Kuty o około 0,5 km. w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zieleni. Działka porośnięta jest pojedynczymi  sztukami sosny.

Do kompleksu działek doprowadzona jest infrastruktura techniczna (woda i kanalizacja).

1.

Obręb 6

Kuty

działka nr geod.

 

260

930

45.000,00

KW Nr OL2G/00010092/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie SOSNOWY ZAKĄTEK obręb Kuty, gmina Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą  Nr V/32//19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 4 marca 2019 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: 3MN/Z - Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni oraz 2ZP- teren zieleni urządzonej.

Działka w kształcie prostokąta położona przy drodze gruntowej  prowadzącej do m. Piłaki Wielkie od skrzyżowania dróg Kuty - Pozezdrze - Jakunówko - Węgorzewo. Od drogi tej do działki prowadzi droga wewnętrzna. Działka oddalona od m. Kuty o około 0,5 km. w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zieleni. Działka porośnięta jest pojedynczymi  sztukami sosny.

Do kompleksu działek doprowadzona jest infrastruktura techniczna (woda i kanalizacja).

1. Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2020 r. , poz. 106 ze zm.)  do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący  podatek  VAT.

2. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze, oraz zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu.

3. Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2204  ze  zm.) pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

4. Osoby, o których mowa powyżej, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 23 listopada 2020 r. i złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ceną ustaloną w sposób określony w ustawie. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną powyżej. O ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania, podlegają sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

5. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość  powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061  r. ze zm.).

6.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  - pokój nr 13, tel.: 87 4279006 wew.46.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 7.10.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2020 13:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 120
08 października 2020 13:17 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)