Wykaz działek na sprzedaż

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr geod. 89 obręb Przytuły.

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) ogłasza co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona została do sprzedaży niżej wymieniona niezabudowana

nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Pozezdrze, położone w obrębie geodezyjnym Przytuły, gmina Pozezdrze, powiat  węgorzewski, woj. warmińsko - mazurskie.

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

Pow. nieruchomości (ha)

Cena nieruchomości netto

(zł.)

Oznaczenie w KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Obręb 11

Przytuły

działka

Nr geod.

89

0,5882

31.000,00

KW. nr OL2G/00012280/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu uchwała nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. działka położona jest na obszarze jednostki strukturalnej "TR" o szczególnych predyspozycjach  zarówno do rozwoju turystyki jak i rolnictwa w strefie zainwestowania oznaczonej symbolem "MUR" - mieszkano - usługowa i rekreacyjna.

Działka położona jest w m. Przytuły gm. Pozezdrze.  Nieruchomość jest niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do trapezu o kulistym wierzchołku, położona przy końcu zawartej zabudowy wsi w oddaleniu około 100 m od drogi prowadzącej przez wieś Przytuły. Położona w otoczeniu gruntów rolnych i leśnych. Działka nie jest uprawiana rolniczo.

Oznaczenie użytków:

N- 0,2893 ha,

PsVI-0,2325 ha,

RVI--0,0664 ha

 Obecnie jest porośnięta drzewostanem i nie jest uzbrojona.

Działka znajduje się w dzierżawie. Umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 30.09.2022 r.

1. Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2020 r. , poz. 106 ze zm.)  sprzedaż ww nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

2. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze, oraz zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu.

3. Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze  zm.) pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

4. Osoby, o których mowa powyżej, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 23 października 2020 r. i złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ceną ustaloną w sposób określony w ustawie. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną powyżej. O ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania, podlegają sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

5. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość  powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061  r. ze zm.).

   6. Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego z uwagi iż powierzchnia działki przekracza 0,3 ha stosownie do postanowień art. 3 ust. 4 ww. ustawy  Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje w pierwszej kolejności prawo pierwokupu danej nieruchomości rolnej.

7.  Z uwagi, iż działka nr geod. 89 znajduje się w dzierżawie, osoba, która dokona zakupu ww. działki na podstawie art. 678 kc  w czasie trwania umowy dzierżawy wstępuje w stosunek dzierżawy w miejsce zbywcy.

8.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  - pokój nr 13, tel.: 874279006 wew.46.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.09.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2020 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 154
09 września 2020 12:02 (Wojciech Kopczyński) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 września 2020 12:00 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 września 2020 12:00 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)