Wykaz działek na sprzedaż

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr geod. 96/6 obręb Kuty

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz.65 ze zm.) ogłasza co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona została do sprzedaży niżej wymieniona niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Pozezdrze, położona w obrębie geodezyjnym Kuty, gm. Pozezdrze, pow. węgorzewski, woj. warmińsko - mazurskie.

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

Pow. nieruchomości (ha)

Cena nieruchomości netto

(zł.)

Oznaczenie w KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Obręb 6

Kuty

działka

Nr geod.

96/6

0,1222

27.000,00

KW. nr OL2G/00000929/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W kierunkach rozwoju przestrzennego określonych w  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu Uchwałą XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. działka położona jest  na obszarze jednostki strukturalnej "TR" o predyspozycjach zarówno do rozwoju turystyki, jak i rolnictwa, w strefie zainwestowania "MUW" - wielofunkcyjnej

Działka  położona jest na terenie wsi Kuty , Jest to działka rolna uprawniana rolniczo - grunty orne klasa RIVa  - 0,0913 ha oraz pastwiska PsIII - 0,0309 ha  Ma kształt prostokąta.

 Dojazd do działki z drogi powiatowej  na trasie Pozezdrze - Kuty  drogą gruntową na odcinku około 200 m.

Działka zagospodarowana rolniczo, obecnie  znajduje się w dzierżawie - umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 30.09.2022 r.

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2020 r.  poz. 106 ze zm.) sprzedaż przedmiotowej  nieruchomości jest  zwolniona z podatku VAT.

2. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze, oraz zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu.

3. Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze  zm.) pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

4. Osoby, o których mowa powyżej, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 29 czerwca 2020 r. i złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ceną ustaloną w sposób określony w ustawie. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną powyżej. O ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania, podlegają sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

5. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość  powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061  r. ze zm.).

6.  Z uwagi, iż przedmiotowa działka znajduje się w dzierżawie, osoba, która dokona zakupu ww. działki na podstawie art. 678 kc  w czasie trwania dzierżawy wstępuje w stosunek dzierżawy w miejsce zbywcy.

7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  - pokój nr 13, tel.: 874279006 wew.46.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.05.2020.r
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2020 08:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 281
15 maja 2020 08:36 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 maja 2020 08:35 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)