Wykaz działek na sprzedaż

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr geod. 130 obręb Wyłudy.

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r.  poz. 65 ze zm.) ogłasza co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona została do sprzedaży niżej wymieniona niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Pozezdrze, położona w obrębie geodezyjnym Wyłudy, gmina Pozezdrze, powiat  węgorzewski, woj. warmińsko - mazurskie.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

Pow. nieruchomości m2

Cena nieruchomości netto (zł.)

Oznaczenie w KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

1.

Obręb 13

Wyłudy

działka nr geod.

 

130

1000

10.000,00

KW Nr OL2G/00010589/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg

Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu Uchwała Nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. działka położona jest na obszarze jednostki strukturalnej  "TR" -  gdzie podstawową funkcja jest rolnictwo, jako funkcja uzupełniająca - turystyka w strefie zainwestowania MU- mieszkalno - usługowa.

Działka rolna niezabudowana o kształcie zbliżonym do trapezu, położona w pewnym oddaleniu od zwartej zabudowy wsi i od drogi głównej  asfaltowej około 250 m  na trasie Pozezdrze -Wyłudy- Kruklanki. Działka położona jest w otoczeniu gruntów rolnych i leśnych w oddaleniu od zabudowań.

Według ewidencji gruntów są to grunty rolne słabej jakości ponieważ klasa bonitacyjna wynosi:  RVI-0,09 ha, RV - 0,01 ha.

Działka nie jest uprawniana rolniczo.

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2020 r.  poz. 106 ze zm.) sprzedaż przedmiotowej  nieruchomości jest  zwolniona z podatku VAT.

2. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze, oraz zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu.

3. Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze  zm.) pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

4. Osoby, o których mowa powyżej, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 25 czerwca 2020 r. i złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ceną ustaloną w sposób określony w ustawie. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną powyżej. O ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania, podlegają sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

5. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość  powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061  r. ze zm.).

6.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  - pokój nr 13, tel.: 874279006 wew.46.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.05.2020.r
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2020 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 221
13 maja 2020 12:33 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)