Wykaz działek na sprzedaż

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr geod. 365/69 obręb Harsz.

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r.  poz. 65 ze zm.) ogłasza co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona została do sprzedaży niżej wymieniona niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Pozezdrze, położona w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze, powiat  węgorzewski, woj. warmińsko - mazurskie.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

Pow. nieruchomości m2

Cena nieruchomości netto (zł.)

Oznaczenie w KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

1.

Obręb 2

Harsz

działka nr geod.

 

365/69

3151

100.000,00

KW Nr OL2G/00009732/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie  objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie KOLONIA HARSZ  obręb Harsz, gmina Pozezdrze zatwierdzonego uchwałą  Nr XLI/205/06 Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2006 r. Położona jest na terenie, którym ma przeznaczenie: 17MNT - Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowo - pensjonatowej

Nieruchomość położona jest w pobliżu istniejącej zabudowy mieszkaniowej, pensjonatowo-turystycznej, w odległości ok. 4,5 km od zwartej zabudowy wsi Harsz i miejscowości Sztynort Duży. Położona jest w pasie dzielącym dwa duże jeziora: Święcajty i Dargin. Działka posiada dogodny dojazd z drogi powiatowej relacji Pozezdrze – Sztynort, następnie, drogą wewnętrzną    Bezpośrednio za pasem drogi asfaltowej rozciąga się jezioro Dargin. Położona jest na obszarze chronionego krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich.  Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta i graniczy z działka 365/70 i działka 365/68. Obecnie działka znajduje się w dzierżawie  umowa na okres do dnia 30.09.2022 r.

 

1. Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2020 r. , poz. 65 ze zm.)  do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący  podatek  VAT.

2. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze, oraz zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu.

3. Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze  zm.) pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

4. Osoby, o których mowa powyżej, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 23 czerwca 2020 r. i złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ceną ustaloną w sposób określony w ustawie. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną powyżej. O ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania, podlegają sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

5. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość  powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061  r. ze zm.).

6.  Z uwagi, iż przedmiotowa działka znajduje się w dzierżawie, osoba, która dokona zakupu ww. działki na podstawie art. 678 kc  w czasie trwania dzierżawy wstępuje w stosunek dzierżawy w miejsce zbywcy.

7.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  - pokój nr 13, tel.: 874279006 wew.46.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.05.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2020 08:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 272
12 maja 2020 08:15 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_36569_harsz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 maja 2020 08:15 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)