Wykaz działek na sprzedaż

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr geod. 365/70 obręb Harsz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) ogłasza co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona została do sprzedaży niżej wymieniona  nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Gminy Pozezdrze położona w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze, powiat węgorzewski woj. warmińsko - mazurskie.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

 

Pow. nieruchomości w ha

Cena nieruchomości netto zł

Oznaczenie nieruchomości w KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

1.

Obręb 2

Harsz

Działka

Nr geod

365/70

0,3090

84.000,00

KW Nr OL2G/00009723/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie „KOLONIA HARSZ”,  obręb Harsz, gmina Pozezdrze, zatwierdzonego uchwałą nr XLI/205/06 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 24 kwietnia 2006 r.

Położona jest na terenie, który ma przeznaczenie:  17MNT - Teren projektowanej zabudowy mieszkalno-pensjonatowej.

 

Nieruchomość położona jest w pobliżu istniejącej zabudowy mieszkaniowej, pensjonatowo-turystycznej, w odległości ok. 4,5 km od zwartej zabudowy wsi Harsz i miejscowości Sztynort Duży.

Położona jest w pasie dzielącym dwa duże jeziora: Święcajty i Dargin. Posiada dogodny dojazd drogą powiatową relacji Pozezdrze - Sztynort. Bezpośrednio za pasem drogi rozciąga się jezioro Dargin.

Nieruchomość położona jest na obszarze chronionego krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich.

Nieruchomość porośnięta jest częściowo drzewostanem.

Teren zaopatrzony jest w energię elektryczną i siec wodno - kanalizacyjną

Działka oddana jest  w dzierżawę - umowa dzierżawy na czas określony tj. do dnia 30 września 2019 r..

1)  Zgodnie z  ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2018, poz. 2147 z ze zm.)  do ceny sprzedaży doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

2)  Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze, oraz poprzez  zamieszczenie wykazu na stronach internetowych Urzędu Gminy w Pozezdrzu www.bip.pozezdzre.pl oraz www.pozezdrze.pl

3)  Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

b)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed datą 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercą.

4)  Osoby, o których mowa powyżej, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r. i złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną powyżej. O ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana  na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania, podlegają sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

5)   Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinny spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U z 2016 r.  poz. 1061).

6)  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze, w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych - pokój nr 13, tel.: 87 4279006 wew. 46.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.07.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2019 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 520
04 lipca 2019 13:09 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2019 13:09 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)