Wykaz działek na sprzedaż

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr geod. 384/2 obręb Pozezdrze

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) ogłasza co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona została do sprzedaży niżej wymieniona  nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Gminy Pozezdrze położona w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze, powiat węgorzewski woj. warmińsko - mazurskie.

Lp

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

Pow. nieruchomości w ha

Cena nieruchomości netto zł

Oznaczenie nieruchomości w KW

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

1.

Obręb 9

Pozezdrze

 

działka nr geod

384/2

1,2245

35.000,00

KW Nr OL2G/00012315/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonym przez Radę Gminy w Pozezdrzu Uchwałą XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. działka położona jest na obszarze  jednostki strukturalnej „O" - teren związany z ośrodkiem obsługi gminy - wsią Pozezdrze i terenów do niej przyległych poza wyznaczonymi  kierunkami rozwoju przestrzennego.

 

Działka rolna niezabudowana o pow. 1,2245 ha położona   na obrzeżach miejscowości Pozezdrze. Grunt na działce sklasyfikowany jako tereny zielone  klasa Ps VI - o pow. 1,2245 ha.  Obecnie działka nie  jest zagospodarowana rolniczo. Teren działki porośniętym dużą ilością drzew i krzewów. Zadrzewienie i zakrzaczenie najbardziej obfite przy granicach działki. Teren działki jest nierówny. Kształt działki wydłużonego wielokąta, zawężonego w kierunku zachodnim. Nieruchomość jest trudna do zagospodarowania w celach upraw rolnych. W przeszłości znajdowało się na niej wysypisko.  W bliskim sąsiedztwie po przeciwnej stronie drogi znajdują się tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo - usługową. Dojazd do działki drogą asfaltową relacji  Pozezdrze - Wyłudy.

Działka oddana jest  w dzierżawę - umowa dzierżawy na czas określony tj. do dnia 30 września 2019 r..

 

1)  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt  9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2018, poz. 2147 z ze zm.)  sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

2)  Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze, oraz poprzez  zamieszczenie wykazu na stronach internetowych Urzędu Gminy w Pozezdrzu www.bip.pozezdzre.pl oraz www.pozezdrze.pl

3)  Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

b)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed datą 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercą.

4)  Osoby, o których mowa powyżej, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 05 sierpnia 2019 r. i złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną powyżej. O ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana  na zasadach określonych wyżej albo co do której przepisy nie mają zastosowania, podlegają sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

5)   Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinny spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U z 2016 r.   poz. 1061).

6)  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze, w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych - pokój nr 13, tel.: 87 4279006 wew. 46.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21 czerwca 2019 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2019 12:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 637
25 czerwca 2019 12:36 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_pozezdrze.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 czerwca 2019 12:36 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)