Przetargi

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody z przepompownią w m. Pozezdrze”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji uzgodnień oraz pozwolenia na budowę na realizację przez Zamawiającego  robót budowlanych pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody z przepompownią w m. Pozezdrze”

Nomenklatura wg. CPV:

CPV: 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego,

CPV: 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

CPV: 71323100-9 – usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną,

            Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac projektowych został określony w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

            Zamawiający wymaga aby wykonawca zaprojektował do budynku Stacji Uzdatnia  Wody w Pozezdrzu instalację fotowoltaiczną która będzie połączona z wewnętrzną instalacją elektryczną budynku. Wyprodukowana energia wykorzystana będzie na potrzeby własne budynku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a)   Program Funkcjonalno – Użytkowy  stanowiący załącznik nr 8, który jest integralna częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wymaga, by Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.  Projekty muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa budowlanego. Przy projektowaniu należy uwzględnić nowelizację przepisów prawa budowlanego które weszły lub wejdą w życie w roku 2020 r. Każdy egzemplarz projektu we wszystkich branżach powinien być trwale oprawiony.

b)   Kosztorys inwestorski należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formie pozwalającej na edycję i sprawdzenie. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD). Kosztorys inwestorski (dla każdej branży) musi być wykonany, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Każdy egzemplarz kosztorysu inwestorskiego powinien być trwale oprawiony wraz z przedmiarem robót dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys oraz przedmiar robót powinien obejmować pełen zakres robót niezbędny do realizacji zamówienia.

c)    Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonaną zgodnie z

wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej, wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD), (zapis w formacie z rozszerzeniem „doc”).

d)   Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia - materiałów i uzgodnień do wykonania poszczególnych projektów z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów wyjściowych.

e)    W przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentacji, których nie ujawniono w czasie

Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego naniesienia poprawek i uzupełnień w terminie 7 dni od daty go zawiadomienia.

f)    Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może zawierać żadnych materiałów reklamowych producentów materiałów budowlanych itp. oraz żadnych innych reklam.

g)   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej powinno być zgodne z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019) które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

h)   Uzyskanie pozwolenia na budowę,

i)     Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji.

j)    Gwarancja udzielona zostaje na czas określony wskazany w ofercie wykonawcy wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji wskazany w ofercie wykonawcy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.07.2020.r
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2020 10:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 308
17 września 2020 12:52 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 września 2020 08:39 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [zawiadmomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 sierpnia 2020 11:47 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)