Przetargi

„Przebudowa drogi na terenie miejscowości Wyłudy” PP.271.4.2020.RDK

  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi znajdującej się w m. Wyłudy gmina Pozezdrze położonej na  działkach o  nr ewid. 17, 56, 63 na odcinku o długości 568 m.  

1)        W zakres prac budowlanych wchodzi:

a)      Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi,

b)      Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,

c)      Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

d)      Wykonanie podbudowy zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego,

e)      wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,

f)       umocowanie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków,

g)      utwardzenie poboczy,

2)      W cenie oferty uwzględnić należy również:

a)      Koszt wykonania oznakowania drogi następującymi znakami:

  • A-12a „Zwężenie jezdni – dwustronne” (znak na słupku) – 2 szt.
  • B-33 "ograniczenie prędkości" – do 40 km/h (znak na słupku) – 2 szt.

Znaki te stanowić będą stałe oznakowanie przedmiotowego odcinka drogi.

b)      Koszt obsługi geodezyjnej oraz wykonania geodezji powykonawczej

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a)       projekt wykonawczy – załącznik nr 8,

b)      specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr  9,

c)      przedmiar robót – załącznik nr 10. – UWAGA! Zamawiający rezygnuje z realizacji poz. 2.1, 2.2, 2.3 – przedmiaru tj. wycinki drzew.

Wskazane powyżej dokumenty należy odczytywać wraz z zał. Nr 11 – protokołem zmiany w zakresie dokumentacji projektowej.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 11:00


Zamawiający informuje, że dnia 16.06.2020r. dokonał poprawienia omyłki pisarskiej w SIWZ (rozdział VIII pkt. 1 - słowny opis kwoty wadium) oraz w ogłoszeniu o zamowieniu (sekcja IV pkt. 1.2) informacja na temat wadium), dokonując tym samym zmiany ogłoszenia o zamowieniu. 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2020 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Markowska
Ilość wyświetleń: 304
13 sierpnia 2020 10:41 (Anna Markowska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lipca 2020 15:23 (Anna Markowska) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 czerwca 2020 10:03 (Anna Markowska) - Dodanie załącznika [inform_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)