Przetargi

Przetarg nieograniczony „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tłoczonej na dz. 382/10, 382/11, 40, 41, 42 obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze”

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa siei wodociągowej i kanalizacyjnej tłoczonej na dz. 382/10, 382/11, 40, 41, 42 obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze 

W zakres planowanych robót budowlanych wchodzi:

  • usuniecie warstw ziemi i przygotowanie wykopów do ułożenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • budowa sieci wodociągowej  o długości 765 m,
  • budowa sieci kanalizacji tłoczonej o długości 365m,
  • budowa przepompowni wraz z ogrodzeniem.

Nomenklatura wg. CPV:

CPV 45111200 - 0  - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

CPV 45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków,

CPV 45232423- 3 – roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków.

            Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji dla danej części zamówienia.

            Załączone do siwz przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na dokumentacji projektowej.  Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcy w oszacowaniu kosztów inwestycji. W razie nieobjęcia przedmiarem wszystkich robót określonych w projekcie budowlanym, przedmiot zamówienia wyznacza projekt wykonawczy. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót obejmują całość zadania inwestycyjnego.

            Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a)    projekt wykonawczy stanowiący (załącznik nr 8),

b)   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr  9),

przedmiar robót  (załącznik nr 10).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.04.2020.r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Żywica
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2020 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 960
05 czerwca 2020 14:40 (Anna Markowska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2020 09:07 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 maja 2020 14:29 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)