Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w m. Pozezdrze„

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz pozwolenia na budowę na realizację przez Zamawiającego robót budowlanych pn.: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w m. Pozezdrze„ Nomenklatura wg. CPV: CPV: 71220000-6 – usługi projektowania...

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody z przepompownią w m. Pozezdrze”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji uzgodnień oraz pozwolenia na budowę na realizację przez Zamawiającego robót budowlanych pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody z przepompownią w m. Pozezdrze” Nomenklatura wg. CPV: CPV: 71220000-6 –...

„Przebudowa drogi na terenie miejscowości Wyłudy” PP.271.4.2020.RDK

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi znajdującej się w m. Wyłudy gmina Pozezdrze położonej na działkach o nr ewid. 17, 56, 63 na odcinku o długości 568 m. 1) W zakres prac budowlanych wchodzi: a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi, b) Wykonanie wykop&oa ...

Przebudowa drogi na terenie miejscowości Wyłudy

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej znajdującej się w m. Wyłudy gmina Pozezdrze położonej na działce o nr ewid. 56, na odcinku o długości 568 m. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2 – roboty drogowe 45233120-6 – roboty w zakresie budowy dróg 1) W zakre

Przetarg nieograniczony „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tłoczonej na dz. 382/10, 382/11, 40, 41, 42 obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze”

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa siei wodociągowej i kanalizacyjnej tłoczonej na dz. 382/10, 382/11, 40, 41, 42 obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze” W zakres planowanych robót budowlanych wchodzi: usuniecie warstw ziemi i przygotowanie wykopów do ułożenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa sieci wodociągowej...

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pozezdrze”

Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pozezdrze” Nomenklatura wg. CPV: CPV 45000000 -7 roboty budowlane CPV 45111200 - 0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV 45453000 -7 roboty remontowe i renowacyjne, CPV 45443

„Zakup nowego średniego 4x4 samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pozezdrzu”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego średniego samochodu specjalistycznego ratowniczo gaśniczego pn.: „Zakup nowego średniego 4x4 samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pozezdrzu” CPV 34144210-3 wozy strażackie, CPV 35110000-8 sprzęt

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Przebudowa ulicy Słonecznej oraz części ulicy Wolności w m. Pozezdrze.”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dla...