Przetargi (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody z przepompownią w m. Pozezdrze”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji uzgodnień oraz pozwolenia na budowę na realizację przez Zamawiającego robót budowlanych pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody z przepompownią w m. Pozezdrze” Nomenklatura wg. CPV: CPV: 71220000-6 –...

„Przebudowa drogi na terenie miejscowości Wyłudy” PP.271.4.2020.RDK

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi znajdującej się w m. Wyłudy gmina Pozezdrze położonej na działkach o nr ewid. 17, 56, 63 na odcinku o długości 568 m. 1) W zakres prac budowlanych wchodzi: a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi, b) Wykonanie wykop&oa ...

Przebudowa drogi na terenie miejscowości Wyłudy

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej znajdującej się w m. Wyłudy gmina Pozezdrze położonej na działce o nr ewid. 56, na odcinku o długości 568 m. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2 – roboty drogowe 45233120-6 – roboty w zakresie budowy dróg 1) W zakre

Przetarg nieograniczony „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tłoczonej na dz. 382/10, 382/11, 40, 41, 42 obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze”

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa siei wodociągowej i kanalizacyjnej tłoczonej na dz. 382/10, 382/11, 40, 41, 42 obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze” W zakres planowanych robót budowlanych wchodzi: usuniecie warstw ziemi i przygotowanie wykopów do ułożenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa sieci wodociągowej...