Informacja o opłacie za zmiejszenie naturajnej retencji terenowej

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 

Informuję, że z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm. ), która nakłada na Wójta Gminy Pozezdrze obowiązek pobierania opłat za szczególne korzystanie z wód polegające na wykonywaniu na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej

 

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 zgodnie z którym opłatę ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

 

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

 

 1. 1.     bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m² na 1 rok;
 2. 2.     z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

 

 1. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m² na 1 rok,

 2. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m² na 1 rok,

 3. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m² na 1 rok.

  Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m², która została zabudowana w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m², do Wójta Gminy Pozezdrze w terminie do 30 października 2018 r. dostarczając wypełnione oświadczenie w zakresie punktu 1-4. Pozostali władający składają oświadczenie wypełniając punkt 1.

  Wójt Gminy Pozezdrze, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość oraz sposób obliczenia przedmiotowej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy Urzędu Gminy, wskazany w informacji.

  Ustawodawca wprowadzając zróżnicowane stawki opłat zależne od zastosowanej kompensacji retencyjnej, chce zachęcić właścicieli nieruchomości do stosowania urządzeń retencyjnych. Proszę o rozważenie możliwości budowy urządzeń retencyjnych tj. rowy, dreny, stawy, oczka wodne, skrzynki rozsączające  itp. na terenie swoich nieruchomości, co wpłynie na obniżenie naliczanej opłaty.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie BIP Urzędu Gminy Pozezdrze, a także w formie papierowej w siedzibie Gminy Pozezdrze – pokój nr. 20.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Zakrzewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2018 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 543
25 września 2018 11:35 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
25 września 2018 11:35 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_oplata_za_zmniejseznie_naturalnej_retencji_wodnej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2018 11:32 (Krzysztof Dłuski) - Usunięcie załącznika [oswiadczenie_oplata_za_zmniejseznie_naturalnej_retencji_wodnej.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)