Użyczenie nieruchomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) ogłusza co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznacza się do oddania w użyczenie niżej wymienione nieruchomości:

Oznaczenie

nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Powierzchnia działki i budynku

Opis nieruchomości

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia

Termin oddania w  użyczenie

cześć działki

Nr  geod. 100 obręb Harsz

KW Nr

OL2G/00019885/6

prowadzonej przez VII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość  jest objęta miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

użyczenie nieruchomości na postawienie metalowych pojemników na odzież używana przez PCK

powierzchnia pojemnika 1 m2

 

teren zabudowany przystankiem autobusowym

nieodpłatnie

 do 3 lat

cześć działki

Nr  geod. 365/46 obręb Harsz

KW Nr

OL2G/00009732/5

prowadzonej przez VII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość  jest objęta miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego 

teren zabudowany przystankiem autobusowym

nieodpłatnie

do 3 lat

cześć działki

Nr  geod. 11/10 obręb Krzywińskie

KW Nr

OL2G/000201777/2

prowadzonej przez VII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość nie  jest objęta miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego

teren zabudowany przystankiem autobusowym

nieodpłatnie

do 3 lat

cześć działki

Nr  geod. 88/11 obręb Przerwanki

KW Nr

OL2G/000013471/8

prowadzonej przez VII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość nie  jest objęta miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego .

teren zabudowany przystankiem autobusowym

nieodpłatnie

do 3 lat

cześć działki

Nr  geod. 131/2 obręb Kuty

KW Nr

OL2G/00010090/2

prowadzonej przez VII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość nie  jest objęta miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego .

teren zabudowany przystankiem autobusowym

nieodpłatnie

do 3 lat

cześć działki

Nr  geod. 218/1 obręb Jakunówko

KW Nr

OL2G/00010578/0

prowadzonej przez VII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

 

Przedmiotowa nieruchomość nie  jest objęta miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego .

użyczenie nieruchomości na postawienie metalowych pojemników na odzież używana przez PCK

powierzchnia pojemnika 1 m2

teren zabudowany przystankiem autobusowym

nieodpłatnie

do 3 lat

cześć działki

Nr  geod. 333 obręb Pozezdrze

KW Nr

OL2G/00004213/5

prowadzonej przez VII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość   jest objęta miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

użyczenie nieruchomości na postawienie metalowych pojemników na odzież używana przez PCK

powierzchnia pojemnika 1 m2

teren zabudowany Miejsce Obsługi Podróżnych

nieodpłatnie

do 3 lat

cześć działki

Nr  geod.2/2 obręb Pozezdrze

KW Nr

OL2G/00012246/5

prowadzonej przez VII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość   jest objęta miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.

teren zabudowany przy boisku ORLIK 2012

nieodpłatnie

do 3 lat

działka

Nr  geod.118 obręb Harsz

o pow. 0,1139 ha

 zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej 

KW Nr

OL2G/0001256/8

prowadzonej przez VII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość  objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zagospodarowanie – przeznaczona na prowadzenie działalności mieszkalno -usługowej.

 

 

 

 działka -       0,1139 ha

 

    budynku -w części

  25,69 m2

działka gruntowa zabudowana  budynkiem niemieszkalnym świetlica wiejska  - w części remiza strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej w Harszu, stanowiąca własność Gminy Pozezdrze.

 

nieodpłatnie

do 3 lat

1. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze na okres 21 dni oraz na stronach internetowych właściwego urzędu.

2. Szczegółowe warunki użyczenia ww. nieruchomości zostaną określone w umowach użyczenia. Umowy użyczenia  zostaną zawarte od dnia 1 stycznia 2020 r.

3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych pokój nr 13  tel.: 87/427 9006 wew.  46 oraz na stronach internetowych www.bip.pozezdrze.pl lub www.pozezdrze.pl

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 9.12.2019
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2019 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 147
10 grudnia 2019 14:01 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_oddania_w_uzyczenie_pck.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2019 13:59 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)