Informacje

Informacja o zimujących ptakach

 Szanowni mieszkańcy Gminy Pozezdrze,

Jak powinien postąpić organ administracji publicznej, do którego spływają liczne informacje o bocianie, który nie odleciał, tylko pozostał w miejscu swojego gniazda na okres zimowy?

Pomimo różnych interwencji ani Gmina, ani powiatowy lekarz weterynarii nie chcą podjąć się rozwiązania tego problemu (ze względu na brak strzelby, która uśpiłaby ptaka na krótki okres w celu jego przewozu w odpowiednie miejsce, umożliwiające jego przetrzymanie przez okres zimy) - jakie kroki może podjąć Gmina, aby wymóc  w rozwiązaniu tego problemu?


Odpowiedź

Bocian nie powinien być niepokojony, także wtedy, gdy nie odleciał na zimę. Niedopuszczalnym jest chwytanie ptaka (usypianie) i przewożenie go w inne, potencjalnie korzystniejsze miejsce, jeśli nie zdradza cech choroby lub osłabienia. Słusznie zatem czynią wójt i powiatowy lekarz weterynarii nie angażując się w złapanie ptaka. Starosta również nie powinien podejmować prób poprawienia sytuacji bociana.

Uzasadnienie

Bocian biały i czarny podlega ochronie ścisłej na mocy ustawy o ochronie przyrody
 i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U., poz. 1348). Zabrania się zabijania, chwytania, umyślnego płoszenia i niepokojenia ptaków, przechowywania ich jaj i wydmuszek, niszczenia gniazd, siedlisk i ostoi. Jednak w określonych okolicznościach zakazy te mogą zostać uchylone. Interwencja mogłaby być podjęta tylko w przypadku bociana rannego lub osłabionego "w celu udzielenia mu pomocy weterynaryjnej i przemieszczenia do ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz przetrzymywania w tych ośrodkach na czas odzyskania zdolności samodzielnego życia i przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego". Dłuższe przetrzymywanie bociana bez odpowiedniego zezwolenia jest zabronione. W razie wątpliwości w kwestiach dotyczących przetrzymywania gatunków chronionych można uzyskać informacje w regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.


Najlepszym rozwiązaniem jest dokarmianie go w miejscu, w którym przebywa. Jeśli jest zdrowy, szanse na złapanie go są niewielkie, a przepłoszenie go ze znanego miejsca tylko pogorszy jego sytuację.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r., 1651 z póź. zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt  (Dz. U. z 2014, poz. 1348)

 b1.jpg 

Ponieważ na terenie Gminy Pozezdrze a dokładnie w miejscowości Harsz zdecydował się pozostać na zimę bocian, stąd artykuł poświęcony temu zjawisku.  

Zimowanie bocianów w Polsce

Co roku zdarzają się przypadki bocianów podejmujących próbę przezimowania w naszym kraju. W latach 2008-2012 w okresie od listopada do lutego jego użytkownicy wprowadzili do AwiBazy 53 obserwacje, przy czym najwięcej dotyczyło lutego. Na podstawie zgromadzonych danych wynika, że najczęściej takie zjawisko było odnotowywane w zachodnich częściach Polski. Jednak z innych źródeł wiadomo, że dotyczy ono także innych regionów.

Nie wiadomo, jakie są dokładne przyczyny prób zimowania zdrowych bocianów w Polsce. Wiadomo, że np. na Mazurach i na Śląsku takie ptaki obserwowano już w latach 20. XX w. W związku z coraz bardziej łagodnymi zimami i coraz częstszymi przypadkami wykorzystywania przez bociany antropogenicznych źródeł pokarmu (np. lokalnych składowisk śmieci, miejsc wykładania resztek z ubojni) można oczekiwać, że zjawisko to w najbliższych latach będzie się nasilało. Gorąco zachęcamy wszystkich do dzielenia się informacjami o zimujących w Polsce bocianach, przede wszystkim przez rejestrowanie obserwacji na stronie www.ornitho.pl .

Kiedy nie trzeba pomagać

Pozostający na zimę bocian zazwyczaj budzi ciekawość i chęć niesienia mu pomocy. Ta ostatnia ma w Polsce długą tradycję – pisał o niej już Jan Długosz (wspominał o chłopach, którzy na zimę przygarniali te ptaki i trzymali je razem z drobiem). Nie zawsze jednak ta pomoc jest niezbędna. Nie ma konieczności interwencji w przypadku osobników zdrowych, nie wykazujących oznak zranienia (np. w postaci zwichniętego czy złamanego skrzydła), poważnego zranienia czy choroby. Sprawne osobniki trudno jest złapać, a ucieczka przed ludźmi powoduje straty energii, którą powinny wykorzystać w tym czasie na szukanie jedzenia. Poza tym podejmowanie jesienią prób schwytania ptaka może spowodować jego przepłoszenie z miejsca, gdzie był w stanie znaleźć odpowiednią ilość pokarmu, a tym samym narażenie go na ryzyko śmierci głodowej.


Zimujące bociany często mają zaniedbane (brudne) upierzenie, a pióra mogą wydawać się nadnaturalnie nastroszone – wynika to jednak z gromadzenia między nimi powietrza, tworzącego warstwę izolacyjną ograniczającą straty ciepła z organizmu. Jej ograniczenie ma również na celu częste u bocianów (i innych ptaków) chowanie jednej nogi wśród piór.

 b22.png

 

 

 

Bociany białe – u części ptaków widać nastroszone pióra i schowane nogi (fot. Cezary Korkosz / www.cezarykorkosz.pl)

Kiedy i jak pomagać

Pomoc potrzebna jest ptakom, które np. złamały skrzydło i nie są w stanie latać lub cierpią z powodu innego poważnego urazu czy choroby. Takie osobniki niechętnie i mało sprawnie uciekają przed człowiekiem, co zwiększa szansę na ich schwytanie i bezpieczny transport do ogrodu zoologicznego lub innego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Na szczeblu gminnym o sprawach ochrony przyrody decydują: rada miasta i rada gminy, a wykonują ją: prezydent miasta, burmistrz i wójt. Dlatego też w przypadku konieczności podjęcia interwencji w sprawie rannego lub chorego bociana taki obowiązek spoczywa na tych organach.

W okresie bardzo silnych mrozów oraz przy zaleganiu grubej pokrywy śnieżnej przebywającym na wolności bocianom można pomóc dokarmiając je podrobami mięsnymi. Zdecydowanie nie zaleca się karmienia ptaków wędlinami, zawierającymi sól oraz wiele substancji chemicznych, które mogą być dla zwierząt toksyczne. Zamiast surowego mięsa pokarmem wykładanym dla bociana mogą być też małe surowe ryby. Wskazane jest okresowe zmienianie miejsca karmienia i jego zaprzestanie wraz z końcem silnych mrozów.

Z uwagi na trudne warunki pogodowe w części przypadków można pomóc bocianom mającym problem ze zdobywaniem pokarmu. Dokarmianie wymaga jednak zwrócenia uwagi na następujące sprawy:

  • miejsce wykładania pokarmu: bezpieczne dla ptaka, łatwe do kontroli, eliminujące rywalizację np. z psami, kotami czy lisami;
  • rodzaj pokarmu: do dokarmiania używać można jednodniowych kurcząt, słodkowodnych, ryb (10-15 cm), wołowych serc w kawałkach, drobiowych serc, tłuczonych kurzych skrzydełek, gryzoni (jednak nie zabitych w wyniku działania trutek!).
  • Pokarmami zabronionymi są podroby, takie jak wątroba oraz wędliny, produkty zbożowe, słodycze, mleko, ryby morskie
  • Nie należy natomiast wykładać ptakom całych martwych kurczaków – doświadczenie pokazuje, że ptaki dokarmiane w ten sposób mogą w przyszłości, szukając pożywienia, zabijać żywe kury na podwórkach

 

Zdjęcia

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych i Inwestycji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2016 12:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 1045
15 grudnia 2016 12:11 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2016 12:11 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2016 12:11 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)