Informacje (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pozezdrze na lata 2017-2021”

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pozezdrze na lata 2017-2021” na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...