Aktualności

Ogłoszenie o XI Sesji Rady Gminy Pozezdrze

O G Ł O S Z E N I E

zwołuję   XI  (jedenastą) Sesję  Rady Gminy  Pozezdrze,   która  odbędzie  się  dnia

30  grudnia  2019 roku (poniedziałek) o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury

w Pozezdrzu (sala  widowiskowa),  z  następującym  porządkiem  obrad:


1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

2.    Powołanie Sekretarza obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad.

4.    Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)   przewodniczącego Rady Gminy,

b)   przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

c)    przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,

d)   przewodniczącego Komisji do spraw społecznych,

e)   przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

5.      Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

6.      Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Informacja dotycząca wykorzystania środków przez gminę oraz możliwości dofinansowania działań

    w  ramach PROW 2014-2020 i PORiM 2014-2020 – przedstawiona  przez pracownika  LGR Martę   Grochocką

9.      Przedstawienie i zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy  Pozezdrze na rok 2020.

10.     Przedstawienie i zatwierdzenie Planów Pracy Komisji Rady Gminy  Pozezdrze na rok 2020:

a)   Komisji Rewizyjnej,

b)   Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,

c)    Komisji do spraw społecznych,

d)   Komisji skarg, wniosków i petycji,

11.     Informacja  o realizacji inwestycji, modernizacji budynków komunalnych i remontu  dróg na terenie Gminy Pozezdrze w roku 2019.

12.     Podjęcie stanowiska przez Radę Gminy Pozezdrze w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

13.     Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2020 – 2026,

b)      uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na 2020 rok,

c)       ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania   ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na rok 2020,

d)      planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pozezdrze w roku 2020,

e)      udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Pozezdrze zabudowanych na cele mieszkaniowe,

f)        ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

g)      rozpatrzenia  skargi na Sołtysa sołectwa Gębałka,

h)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024,

i)        zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.

14.      Zapytania i informacje.

15.     Zamknięcie obrad sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze

/-/   Tomasz Sikorski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20-12-2019
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Sikorski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2019 12:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 462
20 grudnia 2019 13:05 (Magdalena Mieczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2019 12:17 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)