Referat Organizacyjny

Stanowiska

Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Organizacyjnego

Stanowisko ds. obsługi rady, działalności gospodarczej i rolnictwa

Stanowisko ds. organizacyjnych i archiwum

Stanowisko ds. obywatelskich i obrony cywilnej

Stanowisko ds. kadr i oświaty

Samodzielne stanowisko ds. informatyki i promocji gminy

Zakres działalności referatu

1. Pełnienie nadzoru merytorycznego w zakresie:
1.1. spraw organizacyjnych,
1.2. oświaty i wychowania,
1.3. organizacji pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne, nadzór nad właściwym przepływem informacji publicznych, analiza warunków pracy w Urzędzie, podejmowanie inicjatywy ich usprawnienia.

2. Obsługa organizacyjna i administracyjna Wójta w zakresie:
2.1. organizacja i koordynacja narad i spotkań Wójta, administrowanie salą narad Urzędu,
2.2. prowadzenie sekretariatu Urzędu,
2.3. nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i przestrzegania K.p.a.,
2.4. obsługa narad pracowniczych,
2.5. przechowywanie dokumentów prawnych dot. organizacji Urzędu (statut Gminy, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania itp.), prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,
2.6. obsługa centrali telefonicznej, zapewnienie ciągłości łączności telefonicznej, fax, wydruk bilingów, ewidencja służbowych telefonów komórkowych,
2.7. zamawianie prasy, wydawnictw książkowych w celach służbowych, ewidencja zgłoszeń do konkursów, targów, ewidencja badań ankietowych,
2.8. zlecanie wykonania pieczęci urzędowych, nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych, prowadzenie ewidencji wydanych pieczęci, likwidacja pieczęci zużytych,
2.9. nadzór nad oflagowaniem budynku Urzędu w dni świąt państwowych i narodowych oraz lokalnych uroczystości,
2.10. zaopatrzenie w materiały piśmiennicze, kancelaryjne i urządzenia biurowe, zakupy środków czystości, organizacja przetargów w tym zakresie,
2.11. przyjmowanie korespondencji i jej rejestracja, wysyłanie przesyłek listowych i paczek,

3. Prowadzenie spraw związanych z oświatą, w szczególności:
3.1. nadzór nad działalnością szkół prowadzonych przez gminę oraz awans zawodowy nauczycieli, przyjmowanie informacji dotyczących godzin pracy szkół,
3.2. nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego i nauki dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pozezdrze
3.3. przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
3.4. organizowanie dowozu dzieci do szkół, w tym:
3.4.1.Organizacja i przeprowadzanie postępowań dot. zamówień publicznych na świadczenie usług transportowych w tym zakresie,
3.4.2.Ewidencja i kontrola wyjazdów autobusu,

4. Prowadzenie spraw kadrowych w zakresie:
4.1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
4.2. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników, dokształcaniem,
4.3. prowadzenie archiwum akt pracowniczych obecnych i byłych pracowników Urzędu,
4.4. ewidencjonowanie czasu pracy pracowników, ewidencja wyjść i wyjazdów służbowych i prywatnych w godzinach pracy,
4.5. przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
4.6. ewidencjonowanie dokumentacji okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,

5. Obsługa archiwum zakładowego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w zakresie:
5.1. prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu,
5.2. planowanie, koordynacja, organizowanie zadań obrony cywilnej na terenie Gminy, obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, współpraca w tym zakresie z referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie,
5.3. ochrona ludności, zakładów pracy i instytucji, urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury w sytuacjach zagrożenia i w czasie wojny,
5.4. prowadzenie ewidencji członków formacji obrony cywilnej, planowanie i zaopatrywanie organów kierowania i formacji obrony cywilnej w sprzęt i materiały,
5.5. organizowanie i utrzymywanie w stałej gotowości systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego i kierowania obroną cywilną,
5.6. przygotowywanie projektów zarządzeń o ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych,
5.7. organizacja szkoleń formacji OC, ludności, pracowników jednostek organizacyjnych Gminy, popularyzowanie obrony cywilnej, organizowanie kontroli wykonywania zadań obronnych,
5.8. współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych,
5.9. rejestracja przed kwalifikacją wojskową,
5.10. doręczanie korespondencji niejawnej upoważnionym pracownikom Urzędu, nadzór nad przechowywaniem i opracowywaniem materiałów zastrzeżonych, poufnych, archiwizowanie dokumentów niejawnych,
5.11. planowanie i zapewnianie środków finansowych na realizację zadań dot. stanowiska obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
5.12. Organizowanie i prowadzenie na polecenie Wojskowej Komendy Uzupełnień akcji kurierskiej na terenie Gminy,
5.13. Nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony kraju.

6. Zobowiązanie do wykonywania prac zabezpieczających przed powodzią.

7. Prowadzenie ewidencji ochotniczych straży pożarnych, planowanie i zapewnianie wyposażenia w sprzęt, organizacja szkoleń i ćwiczeń, a także określanie zapotrzebowania na zakup paliwa do samochodów bojowych, motopomp i innego sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych.

8. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, a także zapewnienie obsługi komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.

9. Wykonywanie jako pełnomocnik ds. wyborów prac związanych z wyborami prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, Rady Gminy, Parlamentu Europejskiego, Wójta i referendum.

10. Współpraca ze stanowiskiem ds. obsługi i zabezpieczenia informatycznej bazy danych w zakresie promowania Gminy pod kątem jej rozwoju.

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2015 08:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 4402
19 marca 2018 09:06 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie stanowiska: Samodzielne stanowisko ds. informatyki i promocji gminy.
19 marca 2018 09:06 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. kadr i oświaty.
19 marca 2018 09:04 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. obywatelskich i obrony cywilnej.