Referat Rozwoju Gminy, Przedsięwzięć Publicznych

Stanowiska

Kierownik Referatu

Główny Specjalista ds. Gospodarki Przestrzennej i Kształtowania Krajobrazu

Inspektor ds. ochrony środowiska i inwestycji

Podinspektor ds. zarządzania drogami i gospodarki komunalnej

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i funduszy unijnych

Zakres działalności referatu

1. Realizacja inwestycji komunalnych i funduszy europejskich między innymi w zakresie:
1.1. koordynacja opracowywania planów, programów i strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, bieżąca aktualizacja w/w dokumentów,
1.2. opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
1.3. przygotowywanie wniosków o dotacje finansowe, współpraca z jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania środków pomocowych,
1.4. pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i innych źródeł,
1.5. nadzór nad realizowaniem inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, w tym zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-rzemieślnicze i przemysłowe, współdziałanie z instytucjami i podmiotami w zakresie zaopatrzenia Gminy w niezbędne urządzenia dostawy wody, energii elektrycznej, cieplnej i gazu, oraz odprowadzania ścieków,
1.6. ewidencja inwestycji,

1.7. przygotowywanie i przeprowadzanie oraz dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
1.8. przygotowywanie i realizacja inwestycji budowlanych oraz drogowych w tym oświetlenia ulic i placów,
1.9. uzgadnianie z kierownikami jednostek organizacyjnych zakresu remontów obiektów, pomoc merytoryczna przy organizacji przetargów i nadzorze wykonawstwa,
1.10. kreowanie polityki przyjaznej inwestorom,
1.11. opracowanie i aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Zabytków.

2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne między innymi w zakresie:
2.1. współpraca i uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego, przechowywanie i udostępnianie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
2.2. nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, organizacja pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej,
2.3. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2.4. wydawanie odpisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2.5. ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
2.6. współpraca z administracją rządową i samorządową w sprawach nadzoru inwestycyjno – budowlanego,
2.7. zatwierdzanie lokalizacji dzieł plastycznych (pomników, urządzeń, tablic, reklam),
2.8. określanie zasad kształtowania krajobrazu

3. Gospodarowanie mieniem komunalnym między innymi w zakresie:
3.1. prowadzenie komputerowej ewidencji nieruchomości,
3.2. prowadzenie rejestru nieruchomości komunalnych,
3.3. organizacja przetargów, sprzedaż, dzierżawa, zakup, zamiana, przekazywanie w zarząd i użytkowanie gruntów i lokali stanowiących mienie komunalne,
3.4. wszczynanie i prowadzenie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości, zatwierdzanie podziałów nieruchomości,
3.5. przygotowywanie analiz, ocen okresowych stanu mienia komunalnego oraz zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w trwały zarząd, użyczenie, użytkowanie wieczyste itp.,
3.6. współpraca z Urzędem Statystycznym w sprawie przekazywania zmian w wykazie indywidualnych gospodarstw i działek,
3.7. naliczanie opłat adiacenckich, planistycznych oraz opłat za najem i dzierżawę gruntów komunalnych, Nadzór eksploatacji i ocena potrzeb remontowych w zakresie gospodarki lokalowej oraz utrzymania obiektów komunalnych,
3.8. utrzymanie czystości oraz właściwego stanu sanitarnego w obiektach i urządzeniach komunalnych,
3.9. prowadzenie ksiąg technicznych oraz zlecanie dokonywania okresowych przeglądów technicznych obiektów komunalnych,
3.10. organizacja pracy i nadzór nad pracownikami obsługi, interwencyjnymi, z prac społecznie użytecznych oraz zlecanie prac, rozliczanie i nadzór nad osobami wykonującymi nieodpłatnie dozorowaną pracę na rzecz Gminy,
3.11. prowadzenie spraw związanych z gospodarką komunalnymi lokalami użytkowymi, mieszkaniowymi i socjalnymi,
3.12. realizacja wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym,
3.13. przygotowanie i rejestracja umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, naliczanie czynszu, reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
3.14. prowadzenie rejestru osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego, analiza potrzeb mieszkaniowych na terenie Gminy, organizacja pracy społecznej komisji ds. mieszkaniowych.

4. Drogownictwo i gospodarka komunalna między innymi w zakresie:
4.1. utrzymanie i zarządzanie drogami gminnymi, prowadzenie ewidencji tych dróg,
4.2. ewidencja obiektów mostowych oraz infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych,

4.3. naliczanie i egzekwowanie opłat za zajęcie pasa drogowego, akceptowanie lokalizacji obiektów i ułożenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury nie związanych z utrzymaniem drogi,
4.4. prowadzenie spraw związanych z oświetlaniem ulic oraz sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem nad utrzymaniem oświetlenia ulicznego w gminie oraz rozliczanie zużytej energii elektrycznej,
4.5. nadzór nad prawidłowym i bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy wody i odprowadzania ścieków, współpraca z operatorem sieci,
4.6. zapewnianie dostaw paliw stałych i płynnych na potrzeby funkcjonowania Urzędu,
4.7. realizacja zadań w zakresie bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych.

5. Realizacja zadań ochrony środowiska między innymi w zakresie:
5.1. współpraca z Mazurskim Związkiem Międzygminnym – Gospodarka Odpadami w zakresie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami,
5.2. dbałość o utrzymanie czystości i porządku w Gminie, organizacja i nadzór nad selektywną zbiórką odpadów komunalnych,
5.3. ochrona zabytków, parków wiejskich i użytków ekologicznych, ochrona gruntów rolnych i leśnych,
5.4. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
5.5. realizacja programu ochrony zwierząt i zapobieganie ich bezdomności, rejestracja psów ras niebezpiecznych,
5.6. zadania wynikające z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
5.7. organizacja konkursów, edukacja ekologiczna społeczeństwa Gminy,
5.8. realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej,
5.9. realizacja zadań związanych z energią, w tym odnawialną,
5.10. wydawanie uwarunkowań środowiskowych realizacji inwestycji.

6. Prowadzenie nadzoru nad kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli.

7. Współpraca ze stanowiskiem ds. obsługi i zabezpieczenia informatycznej bazy danych w zakresie promowania Gminy pod kątem jej rozwoju i walorów krajobrazowych.

8. Nadzór ogólny nad utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i pomników zlokalizowanych na terenie Gminy oraz zlecanie niezbędnych prac na tym odcinku.

Dokumenty

Nieruchomości

Nieruchomości

Nieruchomości

Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Fundusz sołecki

Plany, strategie, raporty, opracowania

Plany, strategie, raporty, opracowania

Plany, strategie, raporty, opracowania

Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Projekty współfinansowane z UE

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2015 08:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 6606
19 czerwca 2019 07:43 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie stanowiska: Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i funduszy unijnych.
19 czerwca 2019 07:38 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie stanowiska: Kierownik Referatu.
28 lutego 2019 10:40 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. ochrony środowiska i inwestycji.