Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży Autobusu Szkolnego

Wójt Gminy Pozezdrze, informuje o ogłoszeniu nieograniczonego pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki AUTOSAN (autobus szkolny)

 1. I.     Nazwa i siedziba sprzedającego

 

Gmina Pozezdrze

ul. 1 Maja 1a

11-610 Pozezdrze

Tel: (+87)4279006

Strona internetowa: www.pozezdrze.pl www.bip.pozezdrze.pl

Email: ug@pozezdrze.pl

 

 1. II.      Przedmiot przetargu

 

 • Marka i typ pojazdu: AUTOSAN A0909 L.04.12,5 t
 • Wersja: S TRAMP
 • Nr rejestracyjny: NWE K937
 • Rok produkcji: 2007
 • Data pierwszej rejestracji: 2007/12/11
 • NR VIN: SUADW3CFT7S680744
 • Całkowity przebieg: 257 698 km
 • Dopuszczalna masa całkowita: 12500,00 kg.
 • Przeznaczenie pojazdu: autobus szkolny SMYK
 • Liczba miejsc: 41
 • Silnik typ;  CUMMIS ISBe z zapłonem samoczynnym
 • Pojemność silnika/moc: 4461,70 cm/ 130,45 KW (185KM)
 • Kolor powłoki lakieru: pomarańczowy 2-warstwowy typu uni
 • Badanie techniczne ważne do dnia  29.04.2019 r.
 • Ubezpieczenie OC ważne do dnia  11.12.2019 r.
 • Wyposażenie: wyposażenie standartowe dla autobusu szkolnego.

 

 1. III.   Warunku przystąpienia do przetargu:
 • Wniesienia wadium w wysokości 2 100,00 zł. (dwa tysiące sto złotych)
 • Wadium wnosi się wyłącznie w PLN na konto sprzedającego tj. Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310 z dopiskiem:  wadium – sprzedaż autobusu
 • Nabywcy  przystępujący do przetargu powinni wykazać się dowodem zapłaty wadium w żądanej wysokości załączając do oferty dowód wpłaty,
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone  zwraca się w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym oferentem
 • Wadium złożone przez nabywcę pojazdu zalicza się na poczet ceny,
 • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy.

 

 1. IV.   Cena wywoławcza

Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 41 300,00 zł. (czterdzieści jeden tysięcy trzysta złotych).

 

 1. V.      Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia ofert

 

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Urząd Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze z dopiskiem na kopercie:  „Oferta na zakup autobusu marki AUTOSAN Nr rej: NWE K937”.

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. pracy urzędu od 7.00 do 15.00, nie później niż do dnia 24 kwietnia 2019 r. do godz., 12.00 w sekretariacie urzędu  pokój nr 4 lub przesłać poczta na adres Urzędu.

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 12.15 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu sala konferencyjna nr 12 na I piętrze.

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy zaoferowali jednakowe ceny. Komisja zawiadomi oferentów o dodatkowym terminie.

 1. VI.   Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu

 

Oferta pisemna złożona w przetargu powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,
 • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 • Oświadczenie oferenta, ze zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy kupna/sprzedaży,
 • Dowód wniesienia wadium.

 

VII.Odrzucenie ofert, jeżeli

 

 • została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
 • brak wniesienia wadium,
 • o odrzuceniu oferty komisja informuje oferenta  i zwraca wpłacone  wadium.

 

 1. VIII.  Oglądanie przedmiotu sprzedaży

 

Autobus będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach od 11.04.2019 r. do 23.04.2019 r. w godz. od 9.00 do godz. 14.00  pod adresem ul. Wolności 2, 11-610 Pozezdrzu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ze sprzedającym.

Osoba do kontaktu z ramienia sprzedającego: Anna Markowska Tel: (+87) 4279006 wew. 40.

 

 1. IX.   Urząd Gminy Pozezdrze zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny.  Ponadto zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

 

 1. X.      Inne informacje

 

 

 • Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,
 • Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty,
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna/sprzedaży,
 • Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

 

 1. XI.   Załączniki

 

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.04.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2019 08:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 734
29 kwietnia 2019 14:18 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [protokol_z_wyboru_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2019 15:02 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [protokol_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2019 08:18 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [5.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)