Referat Finansowy

Stanowiska

Skarbnik Gminy. Kierownik Referatu.

Główny specjalista ds. księgowości budżetowej, oświatowej i ewidencji mienia gminnego

Podinspektor ds. wynagrodzeń i rozrachunków wynikających ze stosunku pracy

podinspektor ds. wymiaru księgowości podatkowej, opłat lokalnych i skarbowych

Podinspektor ds. obsługi kasowej i ewidencji mienia gminnego

Zakres działalności referatu

1. Opracowanie projektu uchwał dotyczących procedury uchwalania budżetu oraz przyznawania dotacji dlaorganizacji pozarządowych.

2. Opracowanie projektów uchwał budżetowych, okołobudżetowych oraz projektów zmian tych uchwał.

3. Opracowanie i przekazywanie wytycznych do planowania budżetowego i wskaźników budżetowych.

4. Opracowywanie projektu szczegółowego podziału dochodów i wydatków – uchwalonych przez Radę.

5. Opracowywanie projektu rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

6. Weryfikacja planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych.

7. Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu.

8. Dokonywanie okresowych analiz realizacji budżetu oraz przedstawianie wniosków zmierzających do poprawy dyscypliny finansów publicznych, zachowania zasady równowagi budżetowej, w tym dotyczących standardów i realizacji kontroli zarządczej, organizacja i kontrola obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

9. Przeprowadzanie kontroli gospodarczo – finansowych w jednostkach organizacyjnych oraz w jednostkach pomocniczych finansowanych z budżetu Gminy w zakresie prawidłowości i legalności operacji gospodarczych powodujących skutki finansowe, udzielanie instruktażu.

10.Kontrola i rozliczanie dotacji finansowych, w tym przyznawanych organizacjom pozarządowym.

11.Prowadzenie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.

12.Sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i dokonywanie ich analiz.

13.Przygotowywanie decyzji dotyczących podatków i opłat, kontrola podatników w zakresie prawidłowości i rzetelności informacji składanych w deklaracjach podatkowych.

14.Rozpatrywanie odwołań, skarg i zażaleń w sprawach wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz czynności egzekucyjnych.

15.Windykacja należności.

16.Prowadzenie rejestru tytułów wykonawczych.

17.Przygotowywanie wniosków o wpis do hipoteki przymusowej.

18.Przygotowywanie propozycji w zakresie procedury rozpatrywania podań w sprawach odraczania, rozkładania na raty, umarzania lub zaniechania (poboru) wymiaru podatków i opłat lokalnych.

19.Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wprowadzenia lub/i ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych w oparciu o obowiązujące przepisy.

20.Prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestru przypisów i odpisów oraz ewidencji w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego rolników, opłat lokalnych i skarbowych.

21.Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej mienia Gminy.

22.Przygotowywanie dokumentacji przetargowej w celu rozstrzygnięcia i wyboru obsługi bankowej Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, prowadzenie procedury urzędowej w celu wyłonienia emitenta obligacji komunalnych.

23.Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie spraw prowadzonych w Referacie Finansowym.

24.Współpraca z bankami, ZUS, KRUS, US, instytucjami ubezpieczeniowymi.

25.Prowadzenie obsługi księgowej Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Pozezdrzu.

26.Przygotowywanie decyzji dotyczących zwrotu akcyzy za olej napędowy zakupiony przez rolników do produkcji rolnej.

27.Prowadzenie rejestru wydawanych w Referacie zaświadczeń, w tym:
27.1. o ilości posiadanych hektarów fizycznych i przeliczeniowych,
27.2. o dochodach z gospodarstwa,
27.3. o zaległościach i braku zaległości.

28. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem płac, rozliczaniem należności z Urzędem Skarbowym i ZUS.

29. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Pozezdrzu.

30. Prowadzenie rejestru umów.

31. Sporządzanie miesięcznych i rocznych zestawień udzielonych zamówień publicznych dla potrzeb Centralnego Krajowego Rejestru Zamówień oraz Planu Zamówień Publicznych do 30 tysięcy EUR.


32. Współpraca ze stanowiskiem ds. obsługi i zabezpieczenia informatycznej bazy danych w zakresie promowania Gminy pod kątem jej rozwoju i możliwości finansowych.

Dokumenty

Ogłoszenia o naborze

Majątek i Finanse

Majątek i Finanse

Podatki i Opłaty Miejscowe

Podatki i Opłaty Miejscowe

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2015 08:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 3199
16 kwietnia 2020 11:50 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie stanowiska: Podinspektor ds. obsługi kasowej i ewidencji mienia gminnego.
16 kwietnia 2020 11:48 (Krzysztof Dłuski) - Usunięcie stanowiska: Podinspektor ds. obsługi kasowej i finansowej.
20 października 2016 14:44 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie stanowiska: Skarbnik Gminy. Kierownik Referatu..