ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

Kod RWA

5355

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
2. zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub nazwiska dziecka oraz zgoda dziecka, które ukończyło 13 lat. Zgoda może być złożona w obecności kierownika USC  lub przed konsulem RP bądź z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeżeli jedno  z rodziców jest pozbawione władzy rodzicielskiej należy dostarczyć postanowienie  sądu. W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się  o rozstrzygnięcie do władzy opiekuńczej - wówczas należy dostarczyć postanowienie  sądu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Pozezdrzu  (pokój nr 2 - parter) tel.  87 427 90 06 wew. 38

Opłaty

decyzja w sprawie zmiany imienia lub nazwiska - 37 zł
Opłata skarbowa wnoszona jest gotówką w kasie Urzędu Gminy w Pozezdrzu 
lub na rachunek bankowy:
BS Węgorzewo o/Pozezdrze
Nr rachunku 63 9348 0000 0550 0101 2000 0150

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Podstawa prawna

ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (tj. Dz.U. 2016, poz.10 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie

Inne informacje

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika usc Osoby zamieszkałe za granicą wniosek mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP .
2. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczy zmiany:
- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka
- na imię lub nazwisko używane
- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione
- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada
3. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.
4. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska każdy ze współmałżonków powinien złożyć osobny wniosek wraz z załącznikami.
5. Jeżeli zmiana nazwiska ma objąć dziecko, które ukończyło 13 lat – potrzebna jest również jego zgoda.
6. Gdy o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka wystąpi jedno z rodziców, drugi rodzic – musi wyrazić zgodę, chyba że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.
7. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej następuje po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.
Formularze i załączniki
wniosek o zmianę imienia lub nazwiska (dorosły bez dzieci) 
wniosek o zmianę imienia lub nazwiska (dorosły oraz dzieci) 
wniosek o zmianę imienia lub nazwiska dziecka 

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Z-ca Kierownika USC
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Mieczkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2019 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 199
07 lipca 2019 10:57 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.