ZAŚWIADCZENIE DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO – USC

Kod RWA

5361

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do wglądu
2.  Nupturienci składają osobiście, pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa
3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Jeśli akty stanu cywilnego dot. nupturientów nie są sporządzone w USC Pozezdrze, wówczas kierownik USC wystąpi do właściwego urzędu celem ich wprowadzenia do rejestru stanu cywilnego. Podpisanie zapewnienia może odbyć się po uzyskaniu aktów stanu cywilnego dot. nupturientów.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Pozezdrzu, Kierownik USC oraz Zastępca Kierownika USC, pok. Nr 2 (parter), tel. 087 427 90 06 wew. 38

Opłaty

sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie, zaświadczenie jest ważne 6 miesiące od daty wydania

Podstawa prawna

  • art.1-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy
    (tj.Dz.U. z 2017r., poz.682 ze zm.),
  • ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2016r., poz.2064 ze zm.)
  • art. 10 konkordatu z dnia 28 lipca 1993 r (Dz. U. 1998 Nr 51 poz. 318)

Inne informacje

1. Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej wydaje wybrany przez nupturientów kierownik urzędu stanu cywilnego
2. opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa należy wnieść na konto tego urzędu, który będzie sporządzał akt małżeństwa
3. W ciągu 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa, duchowny powinien przekazać dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa kierownikowi USC miejsca zawarcia małżeństwa. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany kierownik USC odmawia sporządzenia aktu małżeństwa.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Z-ca Kierownika USC
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Mieczkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2019 10:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 210
22 października 2019 12:08 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika.
07 lipca 2019 10:02 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.