WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO

Kod RWA

5362

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.
2. Jeśli odpis aktu podlega opłacie skarbowej - należy załączyć do wniosku oryginał opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

urząd stanu cywilnego

Opłaty

- wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33 zł
- wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22 zł
- wydanie skróconego odpisu aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym - 22 zł
Zwolnienia z opłaty skarbowej określone są w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2018, poz.1044)

Jeżeli czynność podlega opłacie skarbowej należy ją wnieść:
- w kasie Urzędu Gminy w Pozezdrzu
lub
- na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Pozezdrzu:
BS Węgorzewo o/Pozezdrze
Nr rachunku 63 9348 0000 0550 0101 2000 0150

Oryginał dowodu wpłaty należy dostarczyć do USC wraz z wnioskiem.

Termin i sposób załatwienia

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U.z 2018, poz.2224)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. z 2015 r., poz. 225),
  • ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U.2018, poz.1044)

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC Pozezdrze, przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Rodzaje odpisów aktów stanu cywilnego:
- skrócony
- zupełny
- skrócony na druku wielojęzycznym
Osobą uprawnioną do uzyskania odpisu aktu jest:
- osoba, której akt dotyczy
- jej wstępni - rodzice, dziadkowie
- jej zstępni – dzieci, wnuki
- jej rodzeństwo
- współmałżonek
Odpisy wydaje się również na wniosek:
- sądu
- organu państwowego
- innych osób, które udokumentują  interes prawny
- osoby posiadającej pełnomocnictwo
Odpis w formie dokumentu elektronicznego
Odpisy aktu stanu cywilnego wydane w formie dokumentu elektronicznego, czyli pliki elektroniczne, są podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który potwierdza autentyczność tego dokumentu, dlatego też może on być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej (w sprawach prowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej), gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.
W przypadku wydrukowania takiego odpisu, traci on walor dokumentu urzędowego i nie będzie mógł być np. załącznikiem do wniosku składanego w formie papierowej. Nie można posługiwać się (wprowadzać do obrotu prawnego) wydrukowanym odwzorowaniem graficznym tego dokumentu. Odpis wydany w formie dokumentu elektronicznego, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłany jest wnioskodawcy na skrzynkę na platformie ePUAP.
Wielojęzyczne odpisy skrócone można uzyskać tylko w postaci papierowej.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Z-ca Kierownika USC
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Mieczkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2019 10:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 218
22 października 2019 12:09 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika.
07 lipca 2019 10:00 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.