WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ - TRANSKRYPCJA

Kod RWA

5353

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEG0
Wniosek o dokonanie transkrypcji składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Transkrypcja jest obligatoryjna jeżeli:
- obywatel RP posiada akt stanu cywilnego potwierdzający wcześniejsze zdarzenie na terenie Polski i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego
- obywatel RP ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie nr PESEL
Wymagane dokumenty w przypadku wpisu, uzupełnienia lub sprostowania:

AKT U R O D Z E N I A
1. Oryginalny zagraniczny akt urodzenia dziecka (może być na druku wielojęzycznym)
2. Jeśli jedno z rodziców dziecka jest obcokrajowcem należy załączyć akt urodzenia cudzoziemca
3. Informacja rodziców dziecka odnośnie ich stanu cywilnego w momencie urodzenia dziecka oraz o pochodzeniu dziecka
4. Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
- tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
- polskiego konsula.
5. Wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (wzór wniosku dostępny w USC Pozezdrze pok. nr 2 lub na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl)
6. Jeśli rodzice nie dokonują wpisania aktu urodzenia osobiście wówczas mogą udzielić pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa dostępny w USC Pozezdrze pok. nr 2 lub na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl)
7. Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dot. obywateli RP posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC może, na wniosek osoby, której akt dotyczy (przy małoletnim dziecku na wniosek rodziców) dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

AKT M A Ł Ż E Ń S T W A
1. Oryginalny zagraniczny akt małżeństwa (może być na druku wielojęzycznym)
2. Jeśli jedno z małżonków jest obcokrajowcem należy załączyć akt urodzenia obcokrajowca
3. Informacja nt. stanu cywilnego w momencie zawarcia małżeństwa oraz usc, który sporządził poprzedni akt
4. Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
- tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
- polskiego konsula.
5. Wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (wzór wniosku dostępny w USC Pozezdrze pok. nr 2 lub na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl
6. Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
7. Jeśli małżonkowie nie dokonują wpisania aktu małżeństwa osobiście, wówczas mogą udzielić pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa dostępny w USC Pozezdrze pok. nr 2 lub na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl)
8.Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dot. obywateli RP posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC może, na wniosek osób, których akt dotyczy dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji

AKT Z G O N U
1. Oryginalny zagraniczny akt zgonu (może być na druku wielojęzycznym)
2. Jeśli zmarły jest obcokrajowcem należy załączyć akt urodzenia cudzoziemca
3. Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
- tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
- polskiego konsula.
4. Wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (wzór wniosku dostępny w USC Pozezdrze pok. nr 2 lub na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Pozezdrzu, pok. Nr 2 (parter), tel. 87 427 90 06 wew. 38

Opłaty

odpis zupełny po transkrypcji – 50 zł
odpis zupełny po sprostowaniu – 39 zł
odpis zupełny po uzupełnieniu – 39 zł
pełnomocnictwo - 17zł

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U. z 2016, poz.2064 ze zm.)

Tryb odwoławczy

od decyzji odmownej strona może wnieść odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pozezdrzu

Inne informacje

WAŻNE  INFORMACJE: 
1.    Akt nie zawierający wszystkich danych wymaganych w świetle prawa polskiego nie będzie posiadał pełnej mocy dowodowej. Wobec tego na wniosek osoby, której akt dotyczy/osoby posiadającej interes prawny lub faktyczny, akt winien być uzupełniony zgodnie z art.37  prawa o aktach stanu cywilnego. Podstawę uzupełnienia aktu stanowią inne akty stanu cywilnego, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego prowadzone dla tego aktu i inne dokumenty mające wpływ na stan cywilny. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego i jeżeli stwierdza zdarzenie wcześniejsze dot. tej osoby lub jej wstępnych.
2.    Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dot. obywateli RP posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC może, na wniosek osób, których akt dotyczy dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji
3.    Dokumenty stanowiące podstawę wpisania zagranicznego aktu do polskich ksiąg oraz sprostowania/uzupełnienia - nie podlegają zwrotowi.
4.    Wpisanie aktu urodzenia nie skutkuje czynnościami dokonywanymi z urzędu tj. zameldowaniem i  nadaniem numeru ewidencyjnego PESEL osoby, której akt dotyczy.
Formularze i załączniki
wniosek o transkrypcję aktu urodzenia 
wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa 
wniosek o transkrypcję aktu zgonu 
pełnomocnictwo do transkrypcji 
wniosek o rejestrację urodzenia dot.Norwegii, Swecji, Finlandii, Danii 
wniosek o rejestrację małżeństwa dot.Norwegii, Swecji, Finlandii, Danii 
wniosek o rejestrację zgonu dot.Norwegii, Swecji, Finlandii, Danii

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Z-ca Kierownika USC
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Mieczkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2019 09:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 224
18 września 2019 11:05 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
07 lipca 2019 09:28 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.