UZNANIE OJCOSTWA

Kod RWA

5351

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. dowód osobisty lub paszport matki do wglądu
2. dowód osobisty lub paszport ojca do wglądu

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Pozezdrzu, Kierownik USC oraz Zastępca Kierownika USC, pok. Nr 2 (parter), tel. 087 427 90 06 wew. 38

Opłaty

Złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa, jego przyjęcie i dokonanie zmiany w akcie urodzenia zwolnione jest opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Termin naniesienia zmian w akcie:
Zmiana dokonana zostanie bezzwłocznie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj.Dz.U. z 2017r., poz.682 zezm.)
- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U. z 2016, poz.2064 ze zm.)

Inne informacje

Uznanie ojcostwa może nastąpić w następujących przypadkach:
- jeżeli nie jest urodzone z małżeństwa,
- jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, czyli po upływie terminu trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia ustalającego ustanie lub unieważnienie małżeństwa.
- jeżeli wydane zostało orzeczenie, że mąż matki nie jest ojcem tego dziecka
- jeśli pochodzenie dziecka nie zostało wcześniej ustalone, czy to poprzez uznanie ojcostwa, czy też w postępowaniu przed sądem opiekuńczym
- jeśli nie toczy się przed sądem opiekuńczym żadne postępowanie mające na celu ustalenie pochodzenia dziecka
- jeśli w żadnym urzędzie stanu cywilnego nie odmówiono przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa

Inne informacje:
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (w każdym USC) albo przed sądem opiekuńczym.

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć również przed konsulem.
Jeżeli oświadczenie składa osoba nie znająca języka polskiego będzie ono mogło być przyjęte w obecności tłumacza.

Jeżeli w chwili uznania dziecko ukończyło lat 13, potrzebne jest wyrażenie zgody przez dziecko osobiście.

Uznać ojcostwo może każdy mężczyzna, bez względu na swój stan cywilny (kawaler, wdowiec, rozwiedziony, żonaty), mający pełną zdolność do czynności prawnych.
W wyniku uznania ojcostwa dziecko może nosić nazwisko ojca, matki lub z połączenia nazwiska ojca i matki.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Z-ca Kierownika USC
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Mieczkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2019 09:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 183
18 września 2019 08:56 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
07 lipca 2019 09:15 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.