ZASIŁEK SZKOLNY

Kod RWA

4462

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego.
  2. Dokumenty potwierdzające zdarzenie uzasadniające przyznanie zasiłku oraz datę tego zdarzenia.
  3. Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku szkolnego w indywidualnych przypadkach.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze

Opłaty

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Załatwienie sprawy kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.).
  2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Pozezdrze.

Inne informacje

1. Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z zaistnienia zdarzenia losowego, spowodowanego w szczególności:
a) śmiercią, ciężkim wypadkiem lub nagłą chorobą jednego lub obojga rodziców,
b) utratą lub zniszczeniem mieszkania/domu ucznia;
c) ciężkim wypadkiem lub nagłą choroba ucznia;
d) innymi zdarzeniami losowymi mającymi wpływ na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych ucznia.
2. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
3. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
4. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Słowikowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2019 22:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 161
05 lipca 2019 22:08 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.