WPIS DO EWIDENCJI PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

Kod RWA

4430

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do ewidencji przedszkoli niepublicznych.
2. Statut placówki niepublicznej opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.
3. Lista pracowników pedagogicznych zawierająca dane dotyczące kwalifikacji pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnieniu w przedszkolu.
4. Dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (np. umowa najmu).
5. Informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających:
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
b) możliwość realizacji innych zadań statutowych;
c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.
6. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca bezpieczeństwa i higieny w placówce.
7. Pozwolenie na użytkowanie budynku lub na zmianę sposobu użytkowania w budynkach nieszkolnych wydane przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze

Termin i sposób załatwienia

Organ ewidencyjny zobowiązany jest w ciągu 30 dni od daty złożenia zgłoszenia dokonać wpisu do ewidencji placówki niepublicznej oraz doręczyć osobie dokonującej zgłoszenia zaświadczenie o wpisie placówki do ewidencji. Kopię zaświadczenia organ ten przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnoszone do Kuratora Oświaty w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Pozezdrze.

Inne informacje

  1. Podmiotami uprawnionymi do założenia niepublicznego przedszkola są osoby fizyczne lub prawne, takie jak fundacje, stowarzyszenia, spółki. Jeśli jest to spółka cywilna, za podmioty uprawnione uważa się indywidualnie oznaczonych wspólników tej spółki.
  2. Prowadzenie niepublicznego przedszkola nie jest działalnością gospodarczą i nie wymaga rejestracji w CEIDG. Niemniej w przypadku osób prawnych konieczne jest zarejestrowanie w KRS.
  3. Osoba prowadząca placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.
  4. Odmowa dokonania wpisu może być udzielona, jeżeli zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie lub gdy statut zgłaszanej placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Słowikowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2019 21:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 203
18 września 2019 11:00 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 22:05 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 21:44 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.