STYPENDIUM SZKOLNE

Kod RWA

4462

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

2. Zaświadczenie o wysokości o dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z jednego miesiąca), np. zaświadczenie od pracodawcy, kserokopia decyzji o rencie, emeryturze, a także:

a) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodzie uzyskanym w roku poprzedzającym złożenie wniosku;

b) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o formie opodatkowania, oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto oraz dowód opłacenia składek w ZUS;

c) w przypadku korzystania z GOPS niezbędne jest potwierdzenie pracownika socjalnego rodziny lub innego upoważnionego pracownika GOPSu;

d) zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

e) w przypadku ubiegania się o świadczenia dla pełnoletniego ucznia kopia dowodu osobistego ucznia oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o świadczenia w jego imieniu;

f) kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty oraz oświadczenie o wysokości alimentów otrzymywanych do rąk własnych;

g) osoby bezrobotne - zaświadczenie potwierdzające fakt figurowania bądź oświadczenie o niefigurowaniu w rejestrach PUP (można dołączyć kserokopię decyzji) lub zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;

w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze

Opłaty

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

  1. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie od 1 do 15 września a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od dnia 1 września do dnia 15 października.
  2. Załatwienie sprawy kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

 

  1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358.
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Pozezdrze.

Inne informacje

1. Stypendium szkolne może być przyznane:
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych (za wyjątkiem dzieci w wieku 6 lat, tzw. klas „0”) o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki – do ukończenia 18 roku życia.
2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna.
3. Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie lub słuchacze, którzy mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Pozezdrze.
4. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy.
5. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, której wysokość ustalona jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) tj. 528,00 zł netto.
6. Przyznane stypendium szkolne realizowane jest w formie refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne na podstawie przedłożonych dowodów (faktur, rachunków, dowodów wpłaty KP, zaświadczeń wydanych przez szkołę, biletów miesięcznych imiennych itp.).

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Słowikowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2019 21:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 198
18 września 2019 08:16 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 września 2019 08:14 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 21:32 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.