ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Kod RWA

7340

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  2. Pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych.
  3. Pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
  4. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z zaświadczeniem o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia – dotyczy przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza Gminą Pozezdrze. 

Miejsce złożenia dokumentów

  1. Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze
  2. Epuap - formularz

Opłaty

1. Opłatę za zezwolenie jednorazowe wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. Opłata za cały rok kalendarzowy wynosi:

  • 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
  • 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • 2100 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

2. Opłatę, o której mowa w pkt. 1 należy wnieść na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia

Termin i sposób załatwienia

Załatwienie sprawy kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Pozezdrze.

Inne informacje

Zezwolenia wydawane są na 2 dni.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Słowikowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2019 20:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 187
18 września 2019 14:48 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 września 2019 14:47 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 20:49 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.