DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Kod RWA

4453

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
2. Podpisane oświadczenie młodocianego pracownika o przetwarzaniu danych osobowych.
3. Podpisane oświadczenie pracodawcy o przetwarzaniu danych osobowych.
4. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 a) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 b) kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 c) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 d) kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami,
 e) kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika (w przypadku zmiany pracodawcy),
 f) kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 g) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w ciągu trzech lat podatkowych albo oświadczenie o otrzymanej bądź nieotrzymanej pomocy publicznej de minimis w tym okresie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze

Opłaty

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

1. Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

2. Załatwienie sprawy kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postepowania.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., poz. 311 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej de pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013 r., poz. 352.1).
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz.996).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1641).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., poz. 1626).

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Pozezdrze.

Inne informacje

1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie gminy Pozezdrze, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Pozezdrze, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
2. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:
 a) w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) – do 8 081,00 zł, w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia) – 254,00 zł.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Słowikowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2019 20:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 215
22 października 2019 11:54 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika.
22 października 2019 11:54 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika.
22 października 2019 11:54 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika.