WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO

Kod RWA

5342

Wymagane dokumenty

1. Druk, zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, dowód osobisty lub paszport
2. Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) jeśli osoba zgłaszająca własne wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu: wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia (opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)
3. Jeśli o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wnosi pełnomocnik: wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia oraz dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)

Miejsce złożenia dokumentów

  1. Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze
  2. Formularz na e-PUAP

Opłaty

17 zł - za zaświadczenie o wymeldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca  wnosi o wydanie zaświadczenia)

17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli o wydanie zaświadczenia  wnosi pełnomocnik)

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017r. poz.657 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz.2411)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

Zgłoszenia wymeldowania dokonuje osoba obowiązana do wymeldowania się osobiście, w formie dokumentu elektronicznego lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu stałego. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można także dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza zgłoszenia pobytu stałego:
"Zameldowanie na pobyt stały" lub formularza "Zameldowanie na pobyt czasowy". Osoba, która wyjeżdża za granicę z zamiarem stałego tam pobytu dokonuje "Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej". Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek osoby zgłaszającej wymeldowanie.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Fliszkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2019 20:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 196
18 września 2019 14:45 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 września 2019 14:45 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 20:11 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.