WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ EWIDENCJA LUDNOŚCI

Kod RWA

5345

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek.
2. Dowód uiszczenia opłaty (jeśli dotyczy)
3. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

Miejsce złożenia dokumentów

  1. Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze
  2. Epuap - formularz ogólny

Opłaty

1. 17 zł opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

2. Zaświadczenia dotyczące ubezpieczenia społecznego zwolnione są z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm., Art. 218)

Tryb odwoławczy

Zażalenie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Inne informacje

Zaświadczenie zawierające odpis przetworzonych danych osoby zainteresowanej (np. zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie o wymeldowaniu, numer PESEL) wydaje organ prowadzący ewidencję ludności na wniosek tej osoby. 

Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Fliszkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2019 20:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 257
18 września 2019 11:31 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 września 2019 11:30 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 września 2019 11:29 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.