WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

Kod RWA

5010

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek, kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu uprawdopodobnienia faktu stałego zamieszkiwania na terenie gminy konieczne jest złożenie wyjaśnień  i okazanie dodatkowych dokumentów, np.: umowy nabycia (najmu) mieszkania, oświadczenia właściciela (najemcy) mieszkania, faktur/rachunków otrzymanych z tytułu zużycia mediów w zajmowanym lokalu, umowy o pracę, karty mieszkańca, zaświadczenie od sołtysa itp..

Miejsce złożenia dokumentów

1. Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze

2. http://www.obywatel.gov.pl - wniosek

Termin i sposób załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, za pośrednictwem poczty albo ePUAP-u. Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Wójt Gminy w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku, po sprawdzeniu, czy wyborca spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy.  Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej, która sprawuje nadzór nad prowadzeniem rejestru wyborców  pojęcie „stałe zamieszkanie” należy odnieść do miejsca zamieszkania w rozumieniu art. 25 ustawy z 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018r. poz. 1025 z późn.zm.). W świetle tego przepisu miejscem stałego zamieszkania jest miejsce, w którym dana osoba faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu. W miejscu tym koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Z tego też powodu dla oceny miejsca stałego pobytu nie należy kierować się wyłącznie oświadczeniami osoby zainteresowanej. Dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkania mogą być oświadczenia oraz dokumenty, w których wnioskodawca wskaże okoliczności potwierdzające koncentrację jego ważnych interesów życiowych, majątkowych lub innych pod adresem wskazanym we wniosku. Ponadto należy podkreślić, że zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego można uznać osobę za zamieszkałą w rozumieniu art. 25 k.c. w miejscu nie będącym miejscem jej stałego zameldowania tylko wtedy, gdy wyjaśni przyczyny rozbieżności pomiędzy stałym zameldowaniem a faktycznym stałym pobytem i wykaże, że w tym nowym miejscu pobytu skupia się na stałe jej aktywność życiowa.

Wyborca wpisany do rejestru wyborców zostanie skreślony z rejestru wyborców w jego ostatnim miejscu stałego zameldowania (wpisania do rejestru wyborców).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz. 754 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy

Wniesienie reklamacji do Wójta Gminy w ciągu 3 dni

Inne informacje

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Część B rejestru obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcy wpisywani są do rejestru wyborców w części B na podstawie ich wniosków. W części A, wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani z urzędu.
Obywatele polscy, stale zamieszkujący na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze gminy oraz zamieszkujący na obszarze gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców w części A na podstawie ich wniosków.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców należy wnieść do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu. Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Fliszkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2019 20:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 208
18 września 2019 14:28 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 września 2019 14:27 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 września 2019 14:25 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.