WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG

Kod RWA

7330

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek CEIDG

2. Wniosek CEIDG można złożyć bezpośrednio do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, drogą elektroniczną - w takim przypadku załóż profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny, a następnie:

·         - wejdź na stronę www.firma.gov.pl i załóż swoje konto

·         - wypełnij wniosek elektroniczny

·         - podpisz wniosek za pomocą profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego

·         -wyślij wniosek

·         -na Twój adres e-mail otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEIDG

Miejsce złożenia dokumentów

Opcjonalnie możesz złożyć wniosek w Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze

Opłaty


Termin i sposób załatwienia

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG:

- elektronicznie na stronie www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP

- osobiście w wybranym Urzędzie Miasta lub Gminy (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy)

- przez pełnomocnika - wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu (dowiedz się jak udzielić pełnomocnictwa). W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkowi lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego

- wysłać listem poleconym - podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie

Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny - organ gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest na stronie ministra właściwego do spraw gospodarki: www.firma.gov.pl wpis, który można w każdej chwili wydrukować.
Dane i informacje udostępniane na stronie internetowej CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji.

Podstawa prawna

1. Ustawa Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.)
2. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 z późn. zm.)
3. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648)
4. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649 z późn. zm.)
5. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650)
6. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz 1629).

Tryb odwoławczy


Inne informacje

1. W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w jednostce ZUS
2. Urząd Statystyczny nadaje numer REGON na podstawie danych z wniosku CEIDG-1. Informację o numerze identyfikacyjnym REGON można sprawdzić za pomocą wyszukiwarki CEIDG lub na stronie stat.gov.pl/regon
3. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi.
4. Przedsiębiorca ma obowiązek podać dane prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Fliszkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2019 19:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 195
18 września 2019 14:41 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 września 2019 14:40 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 19:57 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.