UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI

Kod RWA

5345

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,
- dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,
- dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze
Epuap - formularz udostępnienia danych

Opłaty

31 zł - Opłata za udostępnienie danych

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018r. poz.1382 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096)

3. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.1000)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044)

5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2018r. poz.2523)

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. poz.2482)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych

Inne informacje

Wniosek o udostępnienie jednostkowych danych z rejestru mieszkańców złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba  (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem do organu gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania (ostatnie miejsce zameldowania) osoby, której dane mają być udostępnione. Dane z rejestru PESEL udostępnia wyłącznie minister właściwy do spraw wewnętrznych, zatem wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL należy kierować bezpośrednio do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Personalizacji Dokumentów, Wydział Udostępniania Danych, 02-678 WARSZAWA ul. Smyczkowa 10.
Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Fliszkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2019 19:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 229
18 września 2019 09:52 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 września 2019 09:27 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 19:04 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.