UDOSTĘPNIANIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

Kod RWA

5345

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

·    1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych,

·    2. Dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,

·    3. Dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,

·    4. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

·    5. Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów

1. Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze
2. Epuap - wniosek

Opłaty

17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli wnioskodawca występuje za pośrednictwem pełnomocnika)

31 zł - Opłata za udostępnienie jednostkowych danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

· Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.)

· Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz.1827 z późn.zm.)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2015 r. poz.1604)

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat z udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016 r. poz.319)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych.

Inne informacje

W trybie jednostkowym z rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dowodu lub dane dotyczące jednej osoby.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Fliszkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2019 18:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 196
18 września 2019 09:16 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 września 2019 09:14 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 września 2019 09:10 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.