ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO

Kod RWA

5342

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”, na którym właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdził fakt pobytu osoby zgłaszającej zameldowanie
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu dowód osobisty lub paszport
3. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka w przypadku pierwszego zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej)
4. Cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany
5. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - strony umowy o Europejskim Obszrze Gospodarczym lub obywatel Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości - inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Miejsce złożenia dokumentów

  1. Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze
  2. Obywatel.gov.pl - formularz

 

Opłaty

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017r. poz.657 z późn.zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz.2411)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

Zgłoszenia zameldowania dokonuje osoba obowiązana do zameldowania się osobiście, w formie dokumentu elektronicznego lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkała. W przypadku obywateli polskich i obywateli Unii Europejskiej najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec nie będący obywatelem Unii Europejskiej obowiązany jest do zgłoszenia zameldowania najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały w nowym miejscu pobytu stałego skutkuje wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca zameldowana na pobyt stały. Przy zgłoszeniu zameldowania na pobyt stały można wymeldować się z pobytu czasowego. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie meldującej się zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

W przypadku zgłoszenia zameldowania w mieszkaniu komunalnym wymagana jest zgoda właściciela lokalu na podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie lokalu mieszkalnego w całości lub części. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do zarządcy budynku.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Fliszkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2019 18:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 179
25 października 2019 08:30 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika.
18 września 2019 14:57 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 września 2019 14:56 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.