DOWODY OSOBISTE

Kod RWA

5344

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego i kolorowa fotografia (taka jak do paszportu) oraz celem ustalenia tożsamości, do wglądu dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport (gdy wniosek jest składany elektronicznie -   tożsamość osoby ubiegającej się o dowód ustalana jest przy odbiorze dowodu osobistego).

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:
1. W formie pisemnej; wniosek wypełnia i podpisuje własnoręcznie wnioskodawca, lub
2. W formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wzór formularza elektronicznego dostępny na stronie głównej ePUAP

Wymogi fotografii:
• Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
• Do wniosku załącza się się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35´45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
• Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492´633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 ´ 45 mm, spełniającą wymogi, o których mowawyżej.
 
1. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
2. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia (w tej sytuacji oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego), albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
4. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 

Miejsce złożenia dokumentów

  1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terenie kraju.
  2. W Urzędzie Gminy w Pozezdrzu; pok. Nr. 2
  3. Formularz obywatel.gov.pl
  4. W miejscu zamieszkania osoby chorej lub niepełnosprawnej, po uprzednim zgłoszeniu


Informacje telefon 087 427-90-06 wew. 38

Opłaty

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych  (t.j. Dz.U.2017.1464 z późn.zm.);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.  (Dz.U.2015.212z późn.zm.).

Przepisy karne.
Kto:
1/ uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,
2/ zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,
3/ nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego, podlega karze ograniczenia wolności  albo karze grzywny.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic. Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa wyżej.
 
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
 
Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania, z tym że wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
 

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
1) osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
4) osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
• Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego  może złożyć wniosek , bez obecności rodzica, nie wcześniej niż na 30 dni przed datą 18 urodzin.
• Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
• Niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W tej sytuacji odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
 
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
1. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, chyba że  osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia.
2. Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.
3. Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.
4. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
5. Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 
Wydanie nowego  dowodu osobistego następuje w przypadku:
1) upływu terminu ważności dowodu osobistego;
2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
5) przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;  w pozostałych przypadkach – niezwłocznie.Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Fliszkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2019 18:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 250
17 września 2019 14:52 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 18:33 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.