ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy  do lokalu stanowiącego  punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

3. Zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany   w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

4. Decyzję właściwego państwowego inspektora  sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, (o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia).

5. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

  1. Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze
  2. Epuap - formularz

Opłaty

1. Opłatę podstawową wnosi  Przedsiębiorca rozpoczynający  działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych,  na rachunek  gminy przed wydaniem zezwolenia , w wysokości:

1) 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych  zawierających  do 4,5% alkoholu oraz piwa;

2) 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych  zawierających powyżej 4,5%  do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) 2 100 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

2. Natomiast Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest zobowiązany  do złożenia  do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży  poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim i na tej podstawie ustala się wysokość opłat.

Przedsiębiorca prowadzący  sprzedaż napojów alkoholowych  w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1) 37 500 zł  dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4%  ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości  sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość  sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości, wnoszą opłatę  w wysokościach określonych jak dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

4. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości  proporcjonalnej do okresu  ważności zezwolenia.

5. Opłata skarbowa w wys. 17 zł za złożenie  dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Termin i sposób załatwienia

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni  od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy  niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż 2 lata.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2019 07:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 256
18 września 2019 14:49 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
12 lutego 2019 07:49 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.