WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek.

2. Dowód uiszczenia opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze

Epuap - wydawanie zaświadczenia

Opłaty

1. 17 zł opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

2. Zaświadczenia dotyczące zabezpieczenia społecznego zwolnione są z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm., Art. 218)

Tryb odwoławczy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów.

Inne informacje

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa, 

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. 

Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2019 07:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 340
18 września 2019 11:08 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
12 lutego 2019 07:48 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.