WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy. 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.  

3. Wniosek o zmianę  wpisu w rejestrze działalności regulowanej.

Miejsce złożenia dokumentów

  1. Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze
  2. Epuap - wpis do rejestru

Opłaty

Opłata skarbowa :

1) 50 zł za wpis do rejestru działalności regulowanej

2) 25 zł za zmianę w wpisie do rejestru działalności regulowanej

Termin i sposób załatwienia

Wpis przedsiębiorcy do rejestru dokonywany jest w terminie 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem. Jeżeli wniosek jest niekompletny organ wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Inne informacje


Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2019 07:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 258
18 września 2019 14:35 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 września 2019 11:03 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
12 lutego 2019 07:44 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.