WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB O POŁOŻENIU W STREFIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO / WNIOSEK O WYZNACZENIE OBSZARU DO REWITALIZACJI

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o położeniu w strefie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

2. Wniosek o wyznaczenie obszaru do rewitalizacji.

2. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

3. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ustanowienie pełnomocnictwa.

4. W przypadku osoby prawnej wypis z krajowego rejestru sądowego.

Miejsce złożenia dokumentów

  1. Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze
  2. Epuap - formularz

Opłaty

1. 17 zł opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

2. Z opłaty skarbowej zwolnione wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego tj. dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku mieszkalnego oraz zmiany sposobu użytkowania na budynek mieszkalny. Opłata skarbowa podlega zwrotowi od wydania zaświadczenia – jeżeli mimo zapłacenia opłaty skarbowej nie wydano zaświadczenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat od końca roku, w którym dokonano opłaty.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm., Art. 25, Art. 8,)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm., Art. 218)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie do organu wyższego stopnia.

Inne informacje

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie do organu wyższego stopnia.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2019 07:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 521
18 września 2019 14:33 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 września 2019 14:32 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 września 2019 14:31 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.