WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY/ O WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/ decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500 w dwóch egzemplarzach. Dla inwestycji liniowych dopuszczalna skala 1:2000

3. Graficzne przedstawienie planowanego sposobu zagospodarowania terenu i cech zabudowy.

4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107zł.

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł w przypadku udzielenia przez inwestora pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów

 Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze


Epuap - wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Opłaty

Za wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 107zł.

Termin i sposób załatwienia

Jeden miesiąc od daty wpływu kompletnej dokumentacji. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej decyzja wydawana jest w terminie do dwóch miesięcy. Do wyżej wymienionych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organów.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm., Art.50 Art.51, ust.1 Art.54

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm., Art.72, ust.3

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem organu podatkowego wydającego decyzję.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Inne informacje

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) opłacie skarbowej nie podlegają zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Tryk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2019 07:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 727
18 września 2019 10:44 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
12 lutego 2019 07:40 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.