WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Załączniki: raport – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Dokumenty do wglądu: nie dotyczy 3 egz. wraz z zapisem na informatycznych nośnikach danych, 

·  karta informacyjna przedsięwzięcia – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – w 3 egz. wraz z zapisem na informatycznych nośnikach danych, 

·  poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany te ren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, lub mapa sytuacyjno-wysokościowa, w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt- 4-5 wymienionej ustawy,

·  wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

·  dowód uiszczenia opłaty skarbowej, 

·  załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia

Miejsce złożenia dokumentów

1. Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze

2. Epuap - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.):

205,00 zł – za wydanie decyzji,

17,00zł - za udzielenie pełnomocnictwa.

Termin i sposób załatwienia

Jeden miesiąc od daty wpływu kompletnej dokumentacji. W przypadku sprawy wymagającej raportu oddziaływania na środowisko decyzja wydawana jest w terminie do dwóch miesięcy. 

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm., Par.3

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm., Art.3 Art.59, ust.1, pkt.2 Art.61, ust.1, pkt.1 Art.61, ust.2 Art.62, ust.1 Art.63 Art.64 Art.65 Art.66 Art.68 Art.71, ust.1 Art.71, ust.2, pkt.2 Art.72 Art.73 Art.74 Art.75, ust.1, pkt.2 Art.75, ust.1, pkt.4 Art.75, ust.3 Art.75, ust.4 Art.77 Art.78, ust.1, pkt.1, lit.b) Art.78, ust.1, pkt.2 Art.78, ust.4 Art.79, ust.1 Art.80 Art.81 Art.82 Art.84 Art.85

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem organu podatkowego wydającego decyzję.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Inne informacje


Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2019 07:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 336
18 września 2019 10:56 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 września 2019 10:48 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
12 lutego 2019 07:39 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.